Davant la proximitat de el tancament de l’exercici 2020, els adjuntem PROPOSTA DE CIRCULAR en la qual es recomanen algunes de les actuacions que poden rebaixar la liquidació de la seva pròxima declaració de l’IRPF 2020, per si consideren interessant enviar als seus clients. 

Davant la proximitat del tancament de l’exercici fiscal de 2020, ens permetem recordar-li algunes de les accions que poden realitzar per rebaixar la liquidació del IRPF: 

  • Les aportacions als plans de pensions, als plans de previsió social empresarial, als plans de previsió assegurats, a las mutualitats de previsió social i, a les primes satisfetes a assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o gran dependència redueixen directament la base imposable, amb el límit màxim conjunt deduïble de la menor de les següents quantitats: 000 € anuals o el 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques percebuts individualment en l’exercici, independentment de l’ edat. El projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat (PGE) del 2021 rebaixa el límit a 2.000 € anuals, que s’incrementarà en 8.000 €, sempre que provingui de contribucions empresarials.
  • Les aportacions realitzades als sistemes de previsió social del cònjuge, quan aquest cònjuge no obtingui rendiments nets del treball ni d’activitats econòmiques o els obtingui en quantia inferior a 8.000 euros anuals, redueixen la base imposable amb el límit màxim de 2.500 euros anuals. El projecte de llei de PGE del 2021 estableix el límit en 1.000 € anuals.
  • L’amortització anticipada de la hipoteca o préstec destinat a l’adquisició de l’habitatge habitual és deduïble amb limitacions si es té dret a la deducció per inversió en habitatge habitual.
  • Els contribuents majors de 65 anys podran excloure de gravamen els guanys patrimonials que es posin de manifest amb ocasió de la transmissió d’elements patrimonials (no necessàriament immobles), sempre que l’import (total o parcial) obtingut per la transmissió es destini en el termini de sis mesos a constituir una renda vitalícia assegurada al seu favor. La quantitat màxima total que es podrà destinar serà de 240.000 €. Els recordem que el còmput del termini previst de 6 mesos per a la reinversió es paralitza des del 14 de març del 2020 (entrada en vigor de l’estat d’alarma) fins el 30 de maig de 2020.
  • Si és propietari i té previst llogar un pis, recordi que si s’utilitza com a habitatge, i no com a oficina, tindrà dret a una reducció del rendiment net obtingut del 60%.
  • La llei també preveu deduccions per donatius i altres aportacions a les entitats sense fins lucratius, com ara ONG, fundacions, associacions declarades d’utilitat pública.
  • Amb la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació, els contribuents es poden deduir el 30% de les quantitats satisfetes per la subscripció d’accions o participacions en aquestes empreses quan es compleixin determinats requisits i condicions, i la base màxima de deducció és de 60.000 € anuals.
  • A l’efecte de la tributació dels guanys patrimonials, els avancem que el projecte de llei de PGE 2021 estableix un nou tipus aplicable, a partir d’1 de gener de 2021, per al cas de bases liquidables de l’estalvi superiors a 200.000 € i que serà del 26%. El tipus que s’aplicarà en aquest supòsit si la transmissió patrimonial (accions, immobles …) es realitza durant l’any 2020 és del 23%.

Per a qualsevol dubte o aclariment pot contactar amb el nostre despatx.