Tag

Servei Fiscal archivos - Pàgina 2 de 2 - Compta-1 Banyoles

actualitat circular

Circular: Principals mesures tributàries del Reial Decret-llei 35/2020

By Servei fiscal

El Reial Decret-llei 35/2020 de mesures urgents de suport al sector turístic, la hostaleria i el comerç (BOE 23-12-2020) inclou mesures en l`àmbit tributari, entre les quals destaquem les següents:

Ajornament de deutes tributaris

En l’àmbit de les competències de l’Administració tributària de l’Estat, les persones o entitats amb volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 l’any 2020 podran sol·licitar l’ajornament de l’ingrés del deute tributari de totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions que el termini de presentació i ingrés finalitzi des del 01-04-2021 al 30-04-2021, ambdós inclosos, sempre que la sol·licitud sigui de quantia inferior a 30.000 euros. L’ajornament serà de 6 mesos, i no es meriten interessos de demora durant els primers 3 mesos.

 

Mòduls Renda – IVA

 • S’incrementa el percentatge de reducció a aplicar al rendiment net en estimació objectiva en la declaració de l’IRPF de l’exercici 2020. La reducció queda fixada, amb caràcter general, en el 20%. Per a les activitats que s’han vist més afectades per les mesures adoptades per combatre la pandèmia pel COVID-19, com són les vinculades al sector turístic, l’hostaleria i el comerç, inclòs el sector de transport urbà col·lectiu i de viatgers per carretera, la reducció s’estableix en el 35%. El nou import de la reducció es tindrà en compte per quantificar el rendiment net a efectes del quart pagament fraccionat corresponents a l’exercici 2020 i per calcular el primer pagament fraccionat corresponent a l’exercici 2021. El RD-llei 35/2020 estableix el llistat d’IAE a als quals s’aplica.
 • Aquests nous percentatges de reducció també s’aplicaran en el règim simplificat de l’IVA sobre l’import de les quotes meritades en 2020 per operacions corrents, i també es tindrà en compte per calcular l’ingrés a compte corresponent a la primera quota trimestral de l’exercici 2021. El RD-llei 35/2020 estableix el llistat d’IAE als quals s’aplica.
 • Elimina la vinculació obligatòria que durant 3 anys s’estableix legalment per a la renúncia al mètode d’estimació objectiva de l’IRPF, del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA corresponent als exercicis 2020 i 2021. La renúncia a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva per a l’exercici 2021, no impedirà tornar a determinar d’acord amb aquest mètode el rendiment de l’activitat econòmica en 2022. Igualment, per a aquells contribuents que van renunciar a aquest mètode en l’exercici 2020, es permet que puguin tornar a aplicar el mètode d’estimació objectiva en els exercicis 2021 o 2022.
 • El termini de renúncies i revocacions al mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i als règims especials simplificat i de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA, per a l’any 2021 serà des del dia 24-12-2020 fins el 31 de gener de 2021 .

 

IRPF. Rendiment de treball en espècie exempt

L’exempció prevista en l’IRPF per a les retribucions en espècie derivades de fórmules indirectes de prestació de servei de menjador d’empresa és aplicable quan el servei es presti en el mateix local de l’establiment d’hostaleria o fora d’aquest, prèvia recollida per l’empleat o mitjançant el seu lliurament en el seu centre de treball o al lloc triat per aquell per desenvolupar la feina en els dies en què aquest es realitzi a distància o mitjançant teletreball.

IRPF. Incentiu fiscal per fomentar la rebaixa de la renda arrendatícia

Els arrendadors que no siguin una empresa o entitat pública, o un gran “tenidor”, que haguessin subscrit un contracte d’arrendament per a ús diferent del d’habitatge, o d’indústria, amb un llogater que destini l’immoble al desenvolupament d’una activitat econòmica classificada en la divisió 6 (Comerç, restaurants i hostalatge, reparacions) o en els grups 755 (Agències de viatges), 969 (Altres serveis recreatius ncop), 972 (Salons de perruqueria i instituts de bellesa) i 973 (serveis fotogràfics, màquines automàtiques fotogràfiques i serveis de fotocòpies) de la secció primera de les tarifes de l’IAE, podran computar en 2021 per al càlcul del rendiment del capital immobiliari com a despesa deduïble la quantia de la rebaixa en la renda arrendatícia que voluntàriament hagin acordat a partir de 14 de març de 2020 corresponents a les mensualitats meritades en els mesos de gener, febrer i març de 2021.

 

IRPF. Reducció del termini perquè les quantitats degudes pels arrendataris tinguin la consideració de saldo de dubtós cobrament

El termini de sis mesos perquè el saldo de dubtós cobrament tingui la consideració de despesa deduïble per a la determinació del rendiment net del capital immobiliari sempre que aquesta circumstància quedi suficientment justificada, quedarà reduït a tres mesos en els exercicis 2020 i 2021. Per tant, quan entre el moment de la primera gestió de cobrament realitzada pel contribuent i el de la finalització del període impositiu hagin transcorregut més de 3 mesos, i no s’hagués produït una renovació de crèdit.

 

Pèrdues per deteriorament dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors en empreses de reduïda dimensió en els períodes impositius que s’iniciïn el 2020 i 2021 deduïbles.

Els contribuents de l’IS, de l’IRPF o de l’IRNR que obtinguin rendes mitjançant establiment permanent situat en territori espanyol que compleixin les condicions de l’article 101 de la LIS (entitats reduïda dimensió), en els períodes impositius que s’iniciïn l’any 2020 i en el any 2021 podran deduir, en aquests períodes, les pèrdues per deteriorament dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors quan en el moment de la meritació de l’impost el termini que hagi transcorregut des del venciment de l’obligació sigui de tres mesos (abans eren 6 mesos).

 

Per a qualsevol dubte o aclariment poden contactar amb el nostre despatx.

Novetats fiscals aplicables el 2021

Novetats fiscals aplicables el 2021

By Servei fiscal

Per mitjà d’uns senzills quadres explicatius, aquest article pretén oferir una visió global de totes les novetats fiscals per a aquest any, entre les quals destaquen els canvis en les deduccions i exempcions d’IRPF i Societats, la nova escala de gravamen en Renda i Patrimoni o els canvis en els tipus impositius. Les modificacions indicades en l’esquema tenen efectes durant tot el 2021, tret d’aquelles per a les quals s’indica una data diferent. A més, com a informació addicional, s’esmenta la norma reguladora on es troba legislada i, entre parèntesis, la norma modificadora.

Cal destacar en l’esquema següent els nous impostos i obligacions d’informació per a intermediaris fiscals, els canvis operats en deduccions i exempcions d’IRPF i societats, la nova escala de gravamen en Renda i Patrimoni; així com canvis en tipus impositius, subministrament immediat d’informació (SII) i models de l’IVA. També tenen el seu espai nous epígrafs en l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), a més de mesures recollides en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat (LPGE 2021) i en normes per a fer front a la COVID-19.

novetats fiscals 01

novetats fiscals 02

novetats fiscals 03

novetats fiscals 04

novetats fiscals 05

novetats fiscals 016

actualitat circular

Circular: Rebaixar la liquidació de la seva pròxima declaració de l’IRPF 2020

By Servei fiscal

Davant la proximitat de el tancament de l’exercici 2020, els adjuntem PROPOSTA DE CIRCULAR en la qual es recomanen algunes de les actuacions que poden rebaixar la liquidació de la seva pròxima declaració de l’IRPF 2020, per si consideren interessant enviar als seus clients. 

Davant la proximitat del tancament de l’exercici fiscal de 2020, ens permetem recordar-li algunes de les accions que poden realitzar per rebaixar la liquidació del IRPF: 

 • Les aportacions als plans de pensions, als plans de previsió social empresarial, als plans de previsió assegurats, a las mutualitats de previsió social i, a les primes satisfetes a assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o gran dependència redueixen directament la base imposable, amb el límit màxim conjunt deduïble de la menor de les següents quantitats: 000 € anuals o el 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques percebuts individualment en l’exercici, independentment de l’ edat. El projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat (PGE) del 2021 rebaixa el límit a 2.000 € anuals, que s’incrementarà en 8.000 €, sempre que provingui de contribucions empresarials.
 • Les aportacions realitzades als sistemes de previsió social del cònjuge, quan aquest cònjuge no obtingui rendiments nets del treball ni d’activitats econòmiques o els obtingui en quantia inferior a 8.000 euros anuals, redueixen la base imposable amb el límit màxim de 2.500 euros anuals. El projecte de llei de PGE del 2021 estableix el límit en 1.000 € anuals.
 • L’amortització anticipada de la hipoteca o préstec destinat a l’adquisició de l’habitatge habitual és deduïble amb limitacions si es té dret a la deducció per inversió en habitatge habitual.
 • Els contribuents majors de 65 anys podran excloure de gravamen els guanys patrimonials que es posin de manifest amb ocasió de la transmissió d’elements patrimonials (no necessàriament immobles), sempre que l’import (total o parcial) obtingut per la transmissió es destini en el termini de sis mesos a constituir una renda vitalícia assegurada al seu favor. La quantitat màxima total que es podrà destinar serà de 240.000 €. Els recordem que el còmput del termini previst de 6 mesos per a la reinversió es paralitza des del 14 de març del 2020 (entrada en vigor de l’estat d’alarma) fins el 30 de maig de 2020.
 • Si és propietari i té previst llogar un pis, recordi que si s’utilitza com a habitatge, i no com a oficina, tindrà dret a una reducció del rendiment net obtingut del 60%.
 • La llei també preveu deduccions per donatius i altres aportacions a les entitats sense fins lucratius, com ara ONG, fundacions, associacions declarades d’utilitat pública.
 • Amb la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació, els contribuents es poden deduir el 30% de les quantitats satisfetes per la subscripció d’accions o participacions en aquestes empreses quan es compleixin determinats requisits i condicions, i la base màxima de deducció és de 60.000 € anuals.
 • A l’efecte de la tributació dels guanys patrimonials, els avancem que el projecte de llei de PGE 2021 estableix un nou tipus aplicable, a partir d’1 de gener de 2021, per al cas de bases liquidables de l’estalvi superiors a 200.000 € i que serà del 26%. El tipus que s’aplicarà en aquest supòsit si la transmissió patrimonial (accions, immobles …) es realitza durant l’any 2020 és del 23%.

Per a qualsevol dubte o aclariment pot contactar amb el nostre despatx.