Tag

compta-1 archivos - Pàgina 2 de 3 - Compta-1 Banyoles

servei mercantil Compta-1

Factures i pagaments que s’han d’incloure a la pàgina web de les empreses

By Servei mercantil

La Llei Crea i Creix, que pretén impulsar la generació i el desenvolupament de l’activitat empresarial, arriba amb nous requeriments de transparència. En aquest cas, parlarem d’aquells vinculats a l’ajornament de pagaments a proveïdors.

La Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses (coneguda com a Llei Crea i Creix), ha modificat la disposició addicional tercera de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

La nova disposició imposa les obligacions següents:

1. Les societats mercantils cotitzades publicaran a la seva pàgina web el període mitjà de pagament a proveïdors, el volum monetari i el nombre de factures pagades en un període inferior al màxim establert en la normativa de morositat (60 dies), i el percentatge que suposen sobre el nombre total de factures i sobre el total monetari dels pagaments als proveïdors. Aquesta informació s’inclourà també en la memòria dels comptes anuals.

2. Les societats mercantils que no siguin cotitzades i no presentin comptes anuals abreujats publicaran el període mitjà de pagament a proveïdors, el volum monetari i el nombre de factures pagades en un període inferior al màxim establert en la normativa de morositat (60 dies), i el percentatge que suposen sobre el nombre total de factures i sobre el total monetari dels pagaments als proveïdors a la seva pàgina web, si en tenen. Aquesta informació s’inclourà també en la memòria dels comptes anuals.

blank

D’aquesta manera:

 ES MANTÉ l’obligació a totes les societats mercantils d’incloure el període mitjà de pagament a proveïdors de manera expressa en la memòria dels comptes anuals.

 S’INTENSIFICA el deure d’informació de les societats cotitzades i de les societats no cotitzades que no presentin comptes anuals abreujats, i s’exigeix que incloguin en la memòria, a més:

 El volum monetari i el nombre de factures pagades en un període inferior al màxim establert en la normativa sobre morositat.

 El percentatge que representa sobre el nombre total de factures i sobre el total monetari dels pagaments als proveïdors.

Aquesta informació també s’haurà de publicar a la pàgina web de la societat cotitzada i, si és el cas, de la societat no cotitzada que no presenti els comptes anuals abreujats.

Es tracta d’una obligació addicional al contingut de l’informe de gestió recollit en l’article 262 del text refós de la Llei de societats de capital, que estableix que les societats que no puguin presentar els compte de pèrdues i guanys abreujat hauran d’indicar en l’informe de gestió el període mitjà de pagament als proveïdors i, en cas que sigui superior al màxim establert en la normativa de morositat, indicar-hi també les mesures que aplicaran l’exercici següent per reduir el pagament fins que s’arribi al màxim establert.

CICAC 1 BOICAC 132

L’ICAC ha respost una consulta sobre la informació que cal incorporar en la memòria dels comptes anuals, pel que fa al període mitjà de pagaments a proveïdors en operacions comercials, després de la publicació de la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses.

En concret, les qüestions plantejades són les següents:

1. Si l’ICAC té previst modificar la Resolució de 29 de gener de 2016, sobre la informació que cal incorporar en la memòria dels comptes anuals, pel que fa al període mitjà de pagament a proveïdors en operacions comercials.

2. Si les petites i mitjanes empreses estan obligades a incloure en la memòria dels comptes anuals el període mitjà de pagament a proveïdors i la informació addicional que recull la disposició addicional tercera. El deure d’informació, segons la nova redacció introduïda per l’article 9 de la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses.

Doncs bé, després del recordatori del que s’estableix en la disposició addicional tercera de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i, en el desenvolupament, per la Resolució de 29 de gener de 2016, sobre la informació que cal incorporar en la memòria dels comptes anuals, pel que fa al període mitjà de pagament a proveïdors en operacions comercials, l’ICAC respon el següent:

 • Vigència de la RICAC, de 29 de gener de 2016: l’article 9 de la Llei 18/2022, de 28 de setembre, amplia la informació que les societats mercantils han d’incloure en la memòria dels comptes anuals, i que també han de publicar a la seva pàgina web, si en tenen. No obstant això, no modifica la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors; per això, en resposta a la primera qüestió plantejada, aquest institut no preveu modificar la >Resolució del 29 de gener de 2016.
 • Memòria abreujada i memòria del PGC de pimes: l’ICAC ens recorda el que estableix la Directiva 2013/34/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2013, sobre els estats financers anuals, els estats financers consolidats i altres informes anàlegs d’uns determinats tipus d’empreses i la seva transposició, mitjançant la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes i, en el desenvolupament, mitjançant el Reial decret 602/2016, de 2 de desembre.

Per això, l’ICAC entén que, en l’aplicació del principi d’especialitat, la regulació continguda en aquestes normes preval en tant que, per raó de la matèria, són les disposicions que regulen la informació comptable que han de proporcionar les empreses. D’altra banda, segons el principi de primacia del Dret de la Unió, aplicable tant al Dret primari com al derivat, la Directiva preval sobre la norma nacional, en qualsevol cas.

Així, l’ICAC conclou que només les entitats que elaborin la memòria en model normal hauran d’incloure-hi de manera expressa la informació sobre el període mitjà de pagament a proveïdors, juntament amb la resta d’informació prevista per la Llei 18/2022.

La llegibilitat significa que les persones puguin llegir la factura electrònica.

 

servei fiscal Compta 1

Novetats fiscals aplicables el 2023

By Servei fiscal

Aquest any 2023, s’aplicaran nombroses novetats fiscals que han estat aprovades per la Llei de pressupostos generals de l’Estat i per altres normes. Tot seguit, recollim els canvis més destacats en l’àmbit de l’impost sobre la renda de les persones físiques, de l’impost sobre el valor afegit i de l’impost de societats, així com alguns que afecten els procediments tributaris. A més a més, fem un repàs dels nous impostos sobre el plàstic, sobre els residus i els gravàmens energètics temporals, sobre les entitats de crèdit i sobre les grans fortunes.

Sense oblidar els canvis més rellevants en l’IRPF, l’IVA o l’impost de societats, al llarg d’aquest 2023 s’aplicaran nombroses novetats fiscals mitjançant nous impostos al plàstic, a l’energia, a les entitats de crèdit o a les grans fortunes, entre d’altres.

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

Obligació de declarar

El límit excloent de l’obligació de declarar en cas que es percebin els rendiments del treball previstos en l’article 96.3 LIRPF (els que provinguin de més un pagador amb les excepcions que s’indiquen en aquest article, les pensions compensatòries del cònjuge o les anualitats per aliments no exemptes, els casos en què el pagador no estigui obligat a retenir o quan siguin rendiments subjectes a tipus fix de retenció) s’augmenta a 15.000 euros (n’eren 14.000).

Els autònoms i els treballadors del mar estan obligats a declarar l’IRPF, independentment dels seus ingressos.

Reduccions

S’incrementa a 19.747,50 euros la reducció per a contribuents amb rendiments del treball i també s’incrementen les quanties que minoren el rendiment net.

La reducció general en mòduls per a l’any 2023 serà del 10 %. En el cas d’activitats agrícoles i ramaderes, s’incrementen reduccions per serveis: 35 % del preu d’adquisició del gasoil agrícola i 15 % del preu d’adquisició dels fertilitzants necessaris per al desenvolupament d’aquestes activitats. S’incorpora, a més, una reducció especial del 20% per a les activitats a l’illa de La Palma. Cal tenir en compte que també s’han prorrogat per al 2023 els límits excloents de mòduls, i s’apliquen els límits incrementats vigents des del 2016.

S’augmenten les reduccions per a autònoms, en estimació directa simplificada, que siguin econòmicament dependents (contribuents amb rendiment nets d’activitats econòmiques per sota dels 19.747,50 euros, sempre que no tinguin rendes, excloses les exemptes, diferents de les d’activitats econòmiques, per sobre dels 6.500 euros); i s’eleva al 7 % el percentatge de despeses deduïbles en concepte de provisions i despeses de difícil justificació.

El 2022 i 2023 es pot aplicar, als residents a La Palma, la reducció del 60% prevista en l’article 68.4.1 LIRPF per als residents a Ceuta i Melilla.

Retencions

S’han establert quanties noves dels rendiments del treball, a partir dels quals es practica una retenció i un ingrés a compte i s’amplia el llindar de rendiments als quals es pot aplicar el límit de la quota de retenció.

Les retencions i els ingressos a compte que s’han de practicar sobre els rendiments del treball que se satisfacin o s’abonin al gener del 2023 s’hauran d’efectuar d’acord amb la normativa vigent fins al 31-12-2022.

Es rebaixa al 7 % la retenció pels avançaments de drets d’autor, i al 15 %, la retenció per rendiments de propietat intel·lectual. Si els ingressos amb aquest concepte han estat inferiors a 15.000 euros l’any anterior i constitueixen la principal font de renda, es redueixen al 7 % .

Aportacions a instruments de previsió social

S’han fet un seguit de modificacions legals perquè les aportacions màximes que pugui fer un treballador al mateix instrument de previsió social al qual ha fet contribucions l’empresari no experimenten una caiguda per l’increment de les contribucions.

Es fa una aplicació proporcional dels excessos entre aportacions o contribucions en sistemes de previsió social i s’aplica un límit màxim incrementat, independentment de la procedència de les quantitats aportades.

Gravamen de l’estalvi

S’inclou un tram nou a l’escala de gravamen de l’estalvi, a partir de 300.000 euros, al qual s’aplica un tipus del 28 % i s’incrementa en un punt el tram anterior.

Deducció per maternitat

Podran aplicar la deducció per maternitat també les mares que percebin una prestació per desocupació o que tinguin, almenys, 30 dies cotitzats.

I s’aclareix que tindran dret a continuar percebent la deducció per maternitat el 2023, encara que algun dels progenitors tingui dret al complement d’ajuda per a la infància pel mateix descendent.

Imputació de rendes immobiliàries

Als municipis on els valors cadastrals s’hagin revisat mitjançant un procediment de valoració col·lectiva general, en vigor des de l’1-1-2012, s’aplicarà encara la imputació de rendes immobiliàries a l’1,1 % el 2023.

Deduccions

Les deduccions temporals per obres que millorin l’eficiència energètica aplicables a habitatges seran vigents fins al 31-12-2023, i la deducció aplicable a edificis, fins al 31-12-2024.

Incentius fiscals per a empreses emergents

S’estableix una exempció de 50.000 euros anuals per lliurament d’accions o participacions a empleats d’empreses emergents; s’introdueixen regles especials per a la valoració dels rendiments del treball en espècie i per a la imputació temporal, que permet diferir la seva imputació, i també una deducció del 50 % de les quantitats satisfetes per la subscripció d’accions o participacions en aquestes empreses.

Per als treballadors estrangers a Espanya, es redueix a 5 anys el nombre de períodes impositius anteriors al desplaçament durant els quals el contribuent no pot haver estat resident a Espanya, i s’amplia l’aplicació d’aquest règim als treballadors a distància, als administradors d’empreses emergents, als fills del contribuent menors de 25 anys o discapacitats i al seu cònjuge o al progenitor dels fills.

S’estableix un règim fiscal específic per a la retribució obtinguda per la gestió reeixida d’entitats de capital de risc: es consideraran rendiments del treball els derivats de participacions, accions o uns altres drets, que atorguin drets econòmics especials en fons d’inversió alternativa, entitats i fons de capital de risc, fons d’emprenedoria social europeu, fons d’inversió a llarg termini europeus i altres organismes d’inversió anàlegs, obtinguts pels administradors, els gestors o els empleats. Aquests rendiments del treball s’integraran a la base imposable en un 50 % de l’import, quan es compleixin un conjunt de requisits.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

Tipus impositius

Rebaixa del 10 % al 4 % del tipus impositiu dels tampons, de les compreses i dels protectors íntims, dels preservatius i d’altres anticonceptius no medicinals.

Rebaixa del 10 % al 5 % del tipus impositiu dels olis d’oliva i de llavors i de les pastes alimentàries. Tipus del recàrrec d’equivalència del 0,62%. Des de l’1-1-2023 fins al 30-6-2023.

Rebaixa del 4 % al 0 % del tipus impositiu del pa comú, de la massa de pa comú congelada, del pa comú congelat i altres productes destinats a l’elaboració del pa comú, farines panificables, llet (natural, certificada, pasteuritzada, concentrada, desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i en pols), formatges, ous, fruita, verdura, hortalisses, llegums, tubercles i cereals, que tinguin la condició de productes naturals. Tipus del recàrrec d’equivalència del 0% . Des de l’1-1-2023 fins al 30-6-2023.

Tipus impositiu del 5 % per als lliuraments, les importacions i les adquisicions intracomunitàries de gas natural, briquetes i pèl·lets procedents de la biomassa i fusta per a llenya. Tipus del recàrrec d’equivalència del 0,62% . Des de l’1-10-2022 fins al 31-12-2023.

Tipus impositiu del 5 % en l’electricitat, per als consumidors amb potència contractada fins a 10 kW, amb independència del nivell de tensió del subministrament i de la modalitat de contractació, sempre que el preu mitjà mensual del mercat majorista de l’electricitat estigui per sobre dels 45 € per MWh. Des de l’1-7-2022 fins al 31-12-2023.

Tipus impositiu del 5 % en l’electricitat, per als consumidors perceptors del bo social d’electricitat i amb condició de vulnerable sever o vulnerable sever en risc d’exclusió social. Des de l’1-7-2022 fins al 31-12-2023.

Tipus impositiu del 0 % per als lliuraments, les importacions i les adquisicions intracomunitàries de determinats béns i prestacions de serveis necessaris per combatre els efectes del SARS-CoV-2, fins al 30-6-2023.

Tipus impositiu del 0 % per a les mascaretes quirúrgiques d’un sol ús, fins al 30-6-2023.

Inversió del subjecte passiu

S’estén l’aplicació del mecanisme d’inversió del subjecte passiu als lliuraments de deixalles i residus de plàstic i de material tèxtil, i es modifiquen les regles referents al subjecte passiu perquè es pugui aplicar la regla d’inversió als lliuraments d’aquests residus i materials de recuperació.

A més, s’exclou de l’aplicació de la regla d’inversió del subjecte passiu les prestacions de serveis d’arrendament d’immobles subjectes i no exemptes de l’impost, que efectuïn persones o entitats no establertes al territori d’aplicació de l’impost. D’aquesta manera, es facilita que es puguin acollir al règim general de deducció i devolució que estableix la Llei de l’impost.

I també s’exclou de l’aplicació d’aquesta regla les prestacions de serveis d’intermediació en l’arrendament d’immobles efectuats per empresaris o professionals no establerts.

Crèdits incobrables

Es permet la modificació de la base imposable quan es tracti de processos d’insolvència, declarats per un òrgan jurisdiccional en un altre estat membre, als quals es pugui aplicar el Reglament (UE)2015/848.

El termini per a la modificació serà de dos mesos des que finalitzi el termini equivalent en la legislació concursal de l’estat membre per a la crida als creditors.

En el cas dels crèdits incobrables: es rebaixa l’import mínim de la base imposable quan el destinatari morós és un consumidor final (passa de 300 a 50 euros, IVA exclòs) i es podrà substituir la reclamació judicial o el requeriment notarial previ al deutor per qualsevol altre mitjà que acrediti de manera fefaent la reclamació del cobrament a aquest deutor.

S’amplia a 6 mesos el termini per a recuperar l’IVA des que el crèdit es declara incobrable, incloent-hi un règim transitori perquè es puguin acollir al nou termini els empresaris, els terminis de modificació dels quals no hagin caducat l’1 de gener del 2023.

Regles de localització de serveis

Es modifica l’aplicació de la regla d’utilització o explotació efectiva, que permet la subjecció al territori d’aplicació de l’impost d’aquells serveis que, d’acord amb les regles referents al lloc de realització del fet imposable, s’entenen que s’han fet fora de la comunitat, però l’ús efectiu dels quals es produeix a dins:

 • Se suprimeix quan es tracta de serveis entre empresaris en aquells sectors i activitats que generin el dret a la deducció.
 • Es manté en sectors que no generen aquest dret, com ara el sector financer i el d’assegurances.
 • Se n’amplia l’aplicació als serveis intangibles dels consumidors finals.
 • Es manté en el cas dels serveis d’arrendament de mitjans de transport.

Comerç electrònic

S’ha fet una definició més precisa de les regles de localització de les vendes a distància intracomunitàries de béns i del càlcul del límit de 10.000 euros que permet continuar tributant en origen.

Es concreta que, per a l’aplicació del llindar, el proveïdor ha d’estar establert en un únic estat membre i els béns s’han d’enviar des d’aquest estat membre.

Importacions i exportacions

S’inclou en el fet imposable la importació, l’enllestiment del règim de dipòsit diferent del duaner de béns, importats prèviament, i s’aplica l’exempció prevista en l’article 65 LIVA. S’elimina l’esment a la sortida d’àrees exemptes com un espai físic determinat en les operacions assimilades a les importacions.

En l’àmbit de les exempcions, s’afegeix per a les exportacions el supòsit que els béns siguin transportats fora de la comunitat per qui tingui la condició d’exportador, de conformitat amb la normativa duanera; i en les operacions assimilades a les exportacions, no inclouran les exportacions, els lliuraments intracomunitaris o les operacions exemptes pels articles 20 i 20 bis LIVA. Així mateix, s’estableix l’exempció dels serveis prestats per professionals estibadors en nom propi a favor d’empreses estibadores que, d’altra banda, prestin determinats vaixells als titulars de l’explotació; en les situacions de dipòsit temporal i altres situacions, no inclouran les exportacions, les operacions assimilades i les operacions exemptes per l’article 20 LIVA; en els règims duaners i fiscals, s’eliminen els esments al règim de transformació a Duana i s’inclou el règim de zona franca.

Per al càlcul de la base imposable de les importacions, s’inclou el cas de béns que abandonin el règim de dipòsit diferent del duaner quan determini el fet imposable d’importació.

I s’inclou en la liquidació de l’IVA de les importacions el supòsit que la declaració duanera es presenti en un altre estat membre i, en aquest cas, es basarà en la informació rebuda d’aquest estat.

Model 303

Se suprimeix la presentació en paper del model 303 i s’inclouen noves caselles per a habilitar la declaració individualitzada dels nous tipus impositius del 5 % i 0 % .

IMPOST DE SOCIETATS

Tipus impositius

S’introdueix un tipus de gravamen reduït del 23 % per a les entitats que presentin un import net de la xifra de negocis del període impositiu immediat anterior inferior a 1 milió d’euros.

Les empreses emergents tributaran en el primer període impositiu en què, tenint aquesta condició, la base imposable resulti positiva i en els tres següents, sempre que mantinguin la condició citada al tipus del 15 %. A més, aquestes empreses podran sol·licitar l’ajornament del deute tributari corresponent als dos primers períodes impositius, en els quals la base imposable de l’impost sigui positiva, amb dispensa de garanties, per un període de 12 i 6 mesos, respectivament, sense que es puguin ajornar les autoliquidacions complementàries. Tampoc tenen l’obligació d’efectuar els pagaments fraccionats.

S’ha publicat una directiva al Consell de la Unió Europea, per mitjà de la qual s’aprova un tipus impositiu efectiu mínim per a grups d’empreses multinacionals i grups nacionals de gran magnitud que arribin al llindar anual d’almenys 750 milions d’euros d’ingressos consolidats. Els estats membre hauran d’aplicar aquest tipus als exercicis fiscals a partir del 31-12-2023.

Compensació de bases imposables negatives

Com a mesura temporal en el règim de consolidació fiscal, s’estableix una limitació a la compensació de pèrdues el 2023. Per determinar la base imposable consolidada del grup no s’inclourà el 50 % de les bases imposables negatives individuals de les entitats del grup. Aquest percentatge es podrà compensar els anys successius.

Deduccions

En la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques i sèries audiovisuals espanyoles i estrangeres, s’incrementen els límits de la deducció fins als 20.000.000 d’euros. En les sèries, la deducció es determinarà per episodi i el límit serà de 10.000.000 d’euros. Es pot aplicar la deducció al contribuent que finança els costos de la producció de produccions espanyoles, quan les quantitats s’aportin en qualsevol fase de la producció.

Els autònoms amb persones al seu càrrec podran practicar la deducció per contribucions a sistemes de previsió social empresarial (article 38 LIS), en els termes previstos en la LIRPF.

Amortitzacions

Es permet l’amortització accelerada de vehicles nous (FCV, FCHV, BEV, REEV o PHEV), multiplicant per 2 el coeficient d’amortització màxim previst en les taules, sempre que afectin activitats econòmiques i entrin en funcionament en els períodes impositius que s’iniciïn els anys 2023, 2024 i 2025.

Es regula també, en la Llei de l’impost de societats, la llibertat d’amortització en inversions que facin servir energia procedent de fonts renovables. La quantia màxima de la inversió que es podrà beneficiar del règim de llibertat d’amortització serà de 500.000 euros, i l’entrada en funcionament de les noves instal·lacions s’haurà de produir l’any 2023.

Règim especial de les illes Balears

En la LPGE 2023, es regula un nou règim fiscal especial de les illes Balears per als períodes impositius que s’iniciïn entre l’1-1-2023 i el 31-12-2028, en els quals es preveu una reserva per a inversions a les illes Balears i un règim especial per a empreses industrials, agrícoles, ramaderes i pesqueres. Es podrà aplicar als contribuents de l’IRPF que determinin el rendiment net de la seva activitat econòmica, mitjançant el mètode d’estimació directa.

PROCEDIMENTS TRIBUTARIS

Ajornaments i fraccionaments de deutes i de sancions tributàries estatals en situacions preconcursals per l’AEAT: els deutes i les sancions tributàries estatals que puguin ser objecte d’ajornament o fraccionament, d’acord amb l’article 65 LGT i que es trobin en període voluntari o executiu, es podran ajornar o fraccionar, amb la sol·licitud prèvia de tributari obligat, quan la seva situació economicofinancera li impedeixi, de manera transitòria, efectuar el pagament en els terminis establerts, en cas que el deutor hagi comunicat al jutjat competent l’obertura de negociacions amb els seus creditors, i sempre que el pla de reestructuració no s’hagi formalitzat en instrument públic, ni s’hagi aprovat el pla de continuació, ni declarat el concurs, ni obert el procediment especial per a microempreses.

Es permet la cessió de dades amb transcendència tributària per a la col·laboració en la prevenció del delicte fiscal i les mesures oportunes per prevenir, detectar i corregir el frau, la corrupció i els conflictes d’interessos que afectin els interessos financers de la UE.

Els promotors dels productes paneuropeus de pensions individuals estan obligats a subministrar informació sobre les aportacions a sistemes de previsió social.

Els estrangers que vulguin invertir en empreses emergents espanyoles i no resideixin a Espanya hauran de sol·licitar a l’AEAT espanyola un NIF, però no estaran obligats a obtenir un NIE; si el document notarial del representant que sol·liciti el NIF s’ha emès a l’estranger, no s’exigirà que se n’adeqüi el contingut a l’ordenament jurídic espanyol.

NOUS IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables

Aquest nou impost afecta la fabricació, importació o adquisició intracomunitària dels envasos que, tot i que contenen plàstic, no són reutilitzables, així com productes plàstics semielaborats destinats a la fabricació d’envasos (preformes o làmines de termoplàstic) i altres productes plàstics que en permetin el tancament, la comercialització o la presentació.

No serà contribuent de l’impost qui, a partir dels productes semielaborats, confereixi la forma definitiva a l’envàs o hi incorpori altres elements de plàstic que ja siguin gravats, com poden ser els tancaments. I tampoc es gravarà la quantitat de plàstic reciclat continguda en productes que formen part de l’àmbit objectiu de l’impost.

La base imposable de l’impost estarà constituïda per la quantitat de plàstic no reciclat, expressada en quilograms, continguda als productes objecte de l’impost, amb un tipus impositiu de 0,45 euros per quilogram.

S’estableix un règim sancionador específic per infraccions, com ara la falta d’inscripció en el Registre territorial de l’impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables, la falta de nomenament d’un representant pels contribuents no establerts en aquest territori, la falsa o incorrecta certificació per l’entitat degudament acreditada, de la quantitat de plàstic reciclat, l’ús indegut d’exempcions o la incorrecta consignació en la factura o en el certificat de les dades.

Per a la declaració, s’aproven els models 592 «Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació» i A22 «Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Sol·licitud de devolució». La presentació es farà per internet i amb liquidació trimestral (mensual per a contribuents amb un període de liquidació de l’IVA mensual), els 20 primers dies naturals següents al dia que finalitza el període de liquidació (o al dia que finalitza el trimestre en què es produeixin els fets que motiven la sol·licitud de devolució, per a l’A22). En cas de domiciliació bancària, el termini serà des del dia 1 fins al dia 15 del mes següent.

Impost sobre el dipòsit de residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus

Aquest impost ha estat cedit a les comunitats autònomes.

El fet imposable recau sobre el lliurament de residus per a eliminar-los en abocadors o per a l’eliminació o la valorització energètica en instal·lacions d’incineració o de coincineració, tant si són de titularitat pública com privada, amb determinades exempcions.

La base imposable està constituïda pel pes dels residus dipositats als abocadors, incinerats o coincinerats, a la qual s’apliquen uns tipus impositius, que varien en funció del tipus d’instal·lació de tractament i del tipus de residu.

La manca d’inscripció en el Registre territorial de l’impost sobre el dipòsit de residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus constituirà una infracció greu, sancionada amb multa pecuniària fixa de 1.000 euros.

L’impost es meritarà quan es faci el dipòsit dels residus a l’abocador o en el moment de la incineració o la coincineració dels residus a les instal·lacions.

S’aprova el model 593 per a l’autoliquidació de l’impost, que es tramitarà per internet els 30 primers dies naturals següents al dia que finalitza el període de liquidació, que coincidirà amb el trimestre natural. En cas de domiciliació bancària, el termini serà des del dia 1 fins al dia 25.

NOUS GRAVÀMENS TEMPORALS

Impost temporal de solidaritat de les grans fortunes

Aquest impost es configura com a complementari de l’impost sobre el patrimoni, per a gravar els patrimonis nets de les persones físiques de quantia superior a 3.000.000 d’euros, es merita el 31 de desembre de cada any i s’aplicarà en els 2 primers exercicis en els quals es meriti a partir del 29-12-2022 (s’abonaran, per tant, els anys 2022 i 2023).

En el supòsit d’obligació personal, la base imposable es reduirà, en concepte de mínim exempt, en 700.000 euros.

S’aprova una escala de tipus impositius en què es grava amb tipus de l’1,7 %, el 2,1 % i el 3,5 %, en funció de la quantia del patrimoni.

Quan la suma de les quotes íntegres de l’IRPF, l’impost sobre el patrimoni i l’impost de solidaritat superi el 60 % de la base imposable de l’IRPF, es reduirà la quota de l’impost de solidaritat fins que s’arribi a aquest límit. No obstant això, aquesta reducció no podrà superar el 80% de la quota de l’impost de solidaritat prèvia a aquesta reducció.

Es deduirà la quota de l’impost sobre el patrimoni efectivament satisfeta de la quota resultant.

Gravamen temporal energètic

L’obligació de pagament neix l’1 de gener dels anys 2023 i 2024, i s’ha de satisfer els primers 20 dies naturals del mes de setembre d’aquest any.

Estaran obligats al pagament els denominats operadors principals, d’acord amb la Resolució, del 10 de desembre de 2020, i la Resolució, del 16 de desembre de 2021, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, així com les persones o entitats que desenvolupin a Espanya activitats de producció de cru de petroli o gas natural, mineria de carbó o refinament de petroli i que generin, l’any anterior al del naixement de l’obligació de pagament de la prestació, almenys el 75% del seu volum de negocis a partir d’activitats econòmiques en l’àmbit de l’extracció, la mineria, el refinat de petroli o la fabricació de productes de coqueria, amb determinades exempcions.

L’import de la prestació que cal satisfer per cada obligat al pagament serà el resultat d’aplicar el percentatge del 1,2 % a l’import net de la xifra de negocis de l’any natural anterior al del naixement de l’obligació de pagament que figuri en el compte de pèrdues i guanys. Si l’obligat forma part d’un grup fiscal que tributi en règim de consolidació, el percentatge anterior s’aplicarà sobre l’import net de la xifra de negocis d’aquest grup fiscal, al qual es restarà la quantia del pagament anticipat que s’hagi ingressat.

Gravamen temporal d’entitats de crèdit i establiments financers de crèdit

L’obligació de pagament neix l’1 de gener dels anys 2023 i 2024, i s’ha de satisfer els primers 20 dies naturals del mes de setembre d’aquest any.

Estaran obligats al pagament les entitats i els establiments financers de crèdit que tinguin un import d’ingressos per interessos i comissions, corresponent a l’any 2019, igual o superior a 800 milions d’euros. Si formen part d’un grup fiscal en consolidació fiscal en l’impost de societats, haurà de satisfer el gravamen temporal l’entitat que representi aquest grup fiscal.

Ni la prestació ni el pagament anticipat són deduïbles en l’impost de societats, ni podran ser objecte de repercussió econòmica, ja que l’incompliment d’aquesta obligació es considera una infracció molt greu, que se sancionarà amb multa pecuniària proporcional del 150 % de l’import repercutit.

L’import de la prestació que ha de satisfer cada obligat al pagament serà el resultat d’aplicar el percentatge del 4,8 % a la suma del marge d’interessos i dels ingressos i les despeses per comissions que figurin en el compte de pèrdues i guanys, corresponent a l’any natural anterior al de naixement de l’obligació de pagament.

servei laboral Compta-1

Els treballadors sense obligació de lliurar la baixa mèdica a l’empresa

By Servei laboral

A partir del pròxim 1 d’abril, els treballadors ja no estaran obligats a lliurar la baixa mèdica a l’empresa, segons es recull en el Reial decret 1060/2022, de 27 de desembre, que modifica alguns aspectes de la gestió de la incapacitat temporal. L’objectiu fonamental és evitar a les persones treballadores els tràmits burocràtics obligatoris, que poden resultar onerosos i provocar incidències.

Aquesta norma nova modifica el Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, que adaptava la regulació vigent en aquesta matèria de gestió i control dels processos d’incapacitat temporal a un seguit de reformes legals, així com als avanços que es van produir en la coordinació d’actuacions entre els serveis públics de salut, les entitats gestores de la Seguretat Social i les mútues col·laboradores.

A hores d’ara, el grau de desenvolupament dels sistemes informàtics permet modificar la forma tradicional d’operar, prescindint del lliurament a la persona treballadora de la còpia del comunicat de baixa per incapacitat temporal destinat a l’empresa i substituint-lo per la comunicació directa per part de l’Administració a l’empresa, que, d’altra banda, facilitarà les dades addicionals necessàries per a la gestió i el control de la situació d’IT i de la prestació corresponent.

Procediment

1. El facultatiu que expedeixi el comunicat de baixa, de confirmació o d’alta en lliurarà una única còpia a la persona treballadora (no n’hi haurà dues, com es feia fins ara).

2. El Servei Públic de Salut o, si és el cas, la mútua o l’empresa col·laboradora remetrà les dades contingudes en els comunicats mèdics de baixa, de confirmació o d’alta a l’Institut Nacional de la Seguretat Social, telemàticament, de manera immediata i, en tot cas, el primer dia hàbil següent a l’expedició.

3. L’Institut Nacional de la Seguretat Social comunicarà, d’altra banda, a l’empresa les dades identificatives de caràcter administratiu relatives als comunicats de baixa, de confirmació o d’alta, com a màxim, el primer dia hàbil després que l’Institut rebi el comunicat.

4. Les empreses transmetran a l’INSS, per mitjà del sistema de remissió electrònica de dades (RED), amb caràcter immediat i, en tot cas, en el termini màxim de tres dies hàbils comptats a partir de la recepció de la comunicació de la baixa mèdica, les dades que es determinin mitjançant una ordre ministerial. Els col·lectius que no estiguin obligats a incorporar-se al sistema RED no estaran subjectes a aquesta obligació.

Infraccions i sancions

L’incompliment d’aquesta obligació podrà constituir una infracció LLEU segons els criteris tipificats en l’article 21.4 de la LISOS.

Comunicacions i abonament de prestacions

 L’INSS s’encarregarà del tràmit corresponent dels comunicats mèdics i de les dades comunicades per les empreses, els distribuirà i els reenviarà immediatament i, en tot cas, el primer dia hàbil després de rebre-les, a l’Institut Social de la Marina i a les mútues.

 El mateix INSS facilitarà a la Tresoreria General de la Seguretat Social les dades de les persones treballadores que es troben en situació d’IT amb dret a prestació econòmica o sense durant cada període de liquidació de quotes, amb la finalitat que en la liquidació de quotes a la Seguretat Social es compensin, si és el cas, les quantitats satisfetes a les persones treballadores en el pagament per delegació d’aquesta prestació.

Quan l’empresari hagi abonat a una persona treballadora una prestació d’IT en pagament delegat, sense que aquest import s’hagi compensat mitjançant la deducció de les liquidacions per a l’ingrés de les quotes de la Seguretat Social, podrà sol·licitar a l’Institut Nacional de la Seguretat Social el reintegrament de les quantitats abonades per aquest concepte i no deduïdes.

Comunicats d’alta

Quan el comunicat mèdic d’alta l’hagi expedit l’inspector mèdic de l’INSS (o, si és el cas, de l’Institut Social de la Marina), traslladarà les dades contingudes en el comunicat de manera immediata i, en tot cas, el primer dia hàbil següent al de l’expedició, al servei públic de salut corresponent perquè en tingui coneixement, i també a la mútua, amb la finalitat que dicti un acord que declari extingit el dret per causa de l’alta, els motius i els efectes, i notifiqui l’acord a l’empresa.

L’inspector mèdic lliurarà una còpia del comunicat a la persona treballadora perquè en tingui coneixement, i li expressarà l’obligació d’incorporar-se a la feina l’endemà de l’expedició.

L’entitat gestora comunicarà a l’empresa les dades merament administratives dels comunicats d’alta mèdica de les persones treballadores, com a màxim, el primer dia hàbil següent al de l’expedició.

Quan en un procés d’incapacitat temporal el comunicat mèdic d’alta l’hagi expedit l’Institut Nacional de la Seguretat Social o, si és el cas, l’Institut Social de la Marina, mitjançant els inspectors mèdics d’aquestes entitats, durant els 180 dies naturals següents a la data en què es va expedir l’alta, aquestes entitats seran les úniques competents, per mitjà dels seus propis metges, per a emetre una nova baixa mèdica per la mateixa patologia o una de semblant.

Emissió dels comunicats de baixa en funció dels processos d’IT

Els comunicats de baixa i de confirmació de la baixa s’allargaran en funció del període de durada que estimi el metge que els emet, i es mantenen els quatre grups de processos que ja hi havia en funció de la durada de la baixa:

1. Durada inferior a 5 dies naturals. S’emet el comunicat de baixa i d’alta en el mateix acte mèdic, que podrà ser el mateix dia de la baixa o qualsevol dels 3 dies naturals següents.

La persona treballadora podrà sol·licitar un reconeixement mèdic el dia fixat com a data d’alta, i el metge podrà emetre part de la confirmació de baixa si la persona treballadora no ha recuperat la capacitat laboral.

2. Durada d’entre 5 i 30 dies naturals. El facultatiu emetrà el comunicat de baixa indicant-hi la data de la revisió mèdica, que no podrà excedir més de 7 dies naturals la data de la baixa inicial. Després de la data de revisió, s’estendrà el comunicat d’alta o, si és el cas, el comunicat de confirmació de la baixa. Els comunicats de confirmació successius no es podran emetre amb una diferència de més de 14 dies.

3. Durada d’entre 31 i 60 dies naturals. El facultatiu emetrà el comunicat de baixa, indicant-hi la data de la revisió mèdica, que no podrà excedir més de 7 dies naturals la data de baixa inicial. Llavors s’expedirà el comunicat d’alta o, si és el cas, el comunicat de confirmació corresponent. Els comunicats de confirmació successius no es podran emetre amb una diferència de més de 28 dies naturals entre si.

4. Durada de 61 dies naturals o més. El facultatiu emetrà el comunicat de baixa i fixarà la data de la revisió mèdica prevista, que no podrà excedir els 14 dies naturals a partir de la data de la baixa inicial. Llavors s’expedirà el comunicat d’alta o el de confirmació de la baixa. Els comunicats de confirmació successius no es podran emetre amb una diferència de més de 35 dies naturals entre si.

Proposta d’alta

Quan la proposta d’alta formulada per una mútua no es resolgui i es notifiqui en el termini de 5 dies, la mútua podrà sol·licitar l’alta a l’Institut Nacional de la Seguretat Social o a l’Institut Social de la Marina, que haurà de resoldre l’entitat gestora en el termini de 4 dies següents a la recepció de la proposta.

Nous models de comunicats mèdics

Dues setmanes després d’aquestes reformes, es va dictar l’Ordre ISM/2/2023, d’11 de gener, que modifica els articles i els models de comunicats mèdics annexos de l’Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny, sobre gestió i control dels processos d’incapacitat temporal.

En primer lloc, la nova ordre confirma la supressió, des de l’1 d’abril, de l’obligació de lliurament a la persona treballadora, per part del facultatiu que emet els comunicats mèdics de baixa, de confirmació i d’alta mèdica, d’una còpia en paper dels comunicats destinada a l’empresa, i de la correlativa obligació d’aquesta persona de presentar-los a l’empresa en un termini determinat. La norma recorda la decisió d’evitar obligacions burocràtiques a les persones treballadores, a les quals, precisament perquè es troben en incapacitat temporal, poden resultar-los més oneroses (cosa que, en situacions com la de la pandèmia derivada de la COVID-19, s’ha posat en evidència especialment).

Entre altres extrems, calia abordar el paper dels facultatius de les empreses col·laboradores en aquests processos de baixa, de confirmació i d’alta, una circumstància que la normativa anterior ometia.

El nou comunicat mèdic de baixa s’expedirà immediatament després que el facultatiu del servei públic de salut efectuï el reconeixement mèdic de la persona treballadora.

Si la baixa mèdica deriva d’un accident de treball o d’una malaltia professional, la cobertura de la qual correspongui a una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, serà el facultatiu del servei mèdic de la mateixa mútua o de l’empresa col·laboradora qui expedirà el comunicat. Si s’estima una durada molt curta, s’emetrà el comunicat de baixa i d’alta en el mateix acte mèdic, amb el nou model, on es farà constar, al costat de les dades de la baixa, les identificatives de l’alta i la data; també es pot consignar, en el comunicat de baixa, la data de la pròxima revisió mèdica prevista, si es considera que la durada estimada serà curta, mitjana o llarga.

El comunicat mèdic d’alta l’expedirà el facultatiu del servei públic de salut corresponent, o de la mútua o de l’empresa col·laboradora, si el procés deriva de contingència professional coberta per l’una o per l’altra, després del reconeixement de la persona treballadora, fent servir el nou model per a tramitar-ho. El facultatiu que expedeixi el comunicat mèdic d’alta en lliurarà una còpia a la persona treballadora. Els inspectors mèdics dels serveis públics de salut també faran servir el model nou.

Independentment de quina sigui la durada estimada del procés, el facultatiu expedirà l’alta mèdica per curació o per millora que permet fer la feina habitual, quan consideri que la persona treballadora ha recuperat la capacitat laboral, per proposta d’incapacitat permanent o per inici d’una situació de descans per naixement i cura de menor.

D’altra banda, si la persona treballadora no acudeix a la revisió mèdica prevista en els comunicats de baixa i de confirmació, es podrà emetre l’alta mèdica per incompareixença.

Pel que fa als comunicats mèdics de confirmació, els expedirà el facultatiu del servei públic de salut corresponent, o de la mútua o de l’empresa col·laboradora, quan la incapacitat temporal derivi d’una contingència professional coberta per l’una o per l’altra.

I es reitera l’obligació de comunicar a les empreses, per mitjà del sistema RED, les dades identificatives administratives relatives als comunicats emesos pels facultatius del servei públic de salut o de la mútua, referides a les persones treballadores.

Finalment, l’Annex III d’aquesta norma instaura el nou >model de dades econòmiques que l’empresa ha d’omplir i trametre a l’Institut Nacional de la Seguretat Social mitjançant el sistema RED.

servei contable Compta 1

Informe sobre l’Impost de Societats o impostos de naturalesa idèntica

By Servei comptable

La Llei 28/2022, de 21 de desembre, de foment de l’ecosistema de les empreses emergents incorpora la Directiva (UE) 2021/2101 del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre de 2021, per la qual es modifica la Directiva 2013/34/UE pel que fa a la divulgació d’informació relativa a l’impost de societats per part de determinades empreses i sucursals.

En el context d’un esforç continuat per part del Consell de la Unió Europea per combatre l’elusió de l’impost de societats, el Parlament Europeu, en la Resolució de 26 de març de 2019, destaca la necessitat d’una ambiciosa comunicació pública d’informació, desglossada per països, com un instrument per a millorar la transparència empresarial i augmentar l’escrutini públic. Concretament, s’hi declara necessari augmentar l’escrutini públic de l’impost de societats abonat per empreses multinacionals que exerceixen activitats a la Unió. Aquest objectiu es pot assolir mitjançant un informe relatiu a l’impost de societats, independentment del lloc on estigui establerta la societat matriu última del grup multinacional.

D’aquesta manera, la Directiva (UE) 2021/2101 del Parlament Europeu i del Consell de 24 de novembre de 2021 per la qual es modifica la Directiva 2013/34/UE pel que fa a la divulgació d’informació relativa a l’impost de societats per part de determinades empreses i sucursals, introdueix l’obligació a les grans empreses en altres sectors d’activitat de presentar un informe per país am Sb caràcter anual. Mitjançant la Directiva 2013/36/UE, la Unió ja havia introduït la publicitat dels informes per país per al sector bancari, i mitjançant la Directiva 2013/34/UE, per a la indústria extractiva i fustera.

Quant a la transposició, els estats membre posaran en vigor les disposicions legals, reglamentàries i administratives necessàries per a complir el que s’estableix en la Directiva (UE) 2021/2101, a tot estirar, el 22 de juny de 2023.

Així doncs, en la Llei 28/2022, de 21 de desembre, de foment de l’ecosistema de les empreses emergents, s’hi ha incorporat una disposició final sisena que modifica la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes (LAC) amb l’objectiu de fer aquesta transposició. Aquesta disposició final sisena:

 • Modifica l’apartat 1 de l’article 5. Informe d’auditoria de comptes anuals. L’objectiu d’aquesta modificació és incorporar a aquest contingut una declaració de si l’entitat auditada està obligada a presentar, en l’exercici previ a l’auditat, l’informe relatiu a l’Impost de Societats o als impostos de naturalesa idèntica o anàloga als quals es refereix la disposició addicional onzena que s’hi afegeix. En cas que hi estigui obligada, una declaració que l’entitat ha publicat l’informe al Registre Mercantil i a la pàgina web corresponents, de conformitat amb el que es preveu en aquesta disposició.
 • Introdueix una disposició addicional onzena. L’objectiu d’aquesta disposició és la incorporació de l’obligació d’informar sobre l’impost de societats o els impostos de naturalesa idèntica o anàloga per part de determinades empreses i sucursals, que recull la Directiva (UE) 2021/2101 del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre de 2021.

La futura obligació consistirà a elaborar, publicar, dipositar i fer accessible un informe sobre l’impost de societats o els impostos de naturalesa idèntica o anàloga.

Societat dominant última d’un grup subjecta al dret espanyol

La societat dominant última d’un grup subjecta al dret espanyol que formuli comptes anuals consolidats i tinguin un import net de la xifra anual de negocis consolidada a la data de tancament de l’exercici que superi, en cadascun dels dos últims exercicis consecutius, un total de 750.000.000 euros, haurà d’elaborar, publicar, dipositar i fer accessible un informe sobre l’impost de societats o els impostos de naturalesa idèntica o anàloga, relatiu a l’últim d’aquests dos exercicis consecutius.

A més a més, s’estableix:

 • Cessament de l’obligació. La societat dominant última cessarà en l’obligació d’elaborar un informe consolidat relatiu a l’impost de societats o als impostos de naturalesa idèntica o anàloga, quan l’import net de la xifra anual de negocis consolidada a la data de tancament del balanç no arribi a 750.000.000 d’euros en cadascun dels dos últims exercicis consecutius, segons els seus estats financers consolidats.
 • Exempció de l’obligació per territorialitat. No hi està obligada la societat dominant última quan la societat i els dependents, incloses les sucursals, estiguin establertes o les que tinguin el domicili social o l’activitat empresarial permanent al territori d’un sol estat membre i en cap altre territori fiscal. A aquest efecte, es considera territori fiscal un estat, un país o un territori no estatal que gaudeixi d’autonomia fiscal pel que fa a l’impost de societats.
 • Exempció de l’obligació per sector. No hi està obligada la societat dominant última en cas que aquesta societat o els dependents publiquin l’informe bancari anual de l’article 87 de la Llei 10/2014, de 26 de juny, d’ordenació, supervisió i solvència d’entitats de crèdit, en el qual s’inclogui informació sobre totes les seves activitats i de cadascuna de les activitats de la totalitat de les empreses dependents incloses als estats financers consolidats.

Societat subjecta al dret espanyol que no formi part d’un grup

La societat subjecta al dret espanyol que no formi part d’un grup i tingui un import net de la xifra anual de negocis a la data de tancament de l’exercici que superi, en cadascun dels dos últims exercicis consecutius, un total de 750.000.000 d’euros, segons els estats financers anuals, haurà d’elaborar, publicar, dipositar i fer accessible un informe sobre l’impost de societats o els impostos de naturalesa idèntica o anàloga, relatiu a l’últim d’aquests dos exercicis consecutius.

A més, s’estableix:

 • Cessament de l’obligació. Aquesta societat deixa d’estar subjecta a aquesta obligació d’informació quan l’import net de la xifra anual de negocis a la data de tancament de l’exercici sigui inferior a 750.000.000 d’euros en cadascun dels dos últims exercicis consecutius, segons els estats financers anuals.
 • Exempció de l’obligació per territorialitat. No hi està obligada la societat que no formi part d’un grup quan la societat i les sucursals estiguin establertes o tinguin el domicili social o l’activitat empresarial permanent al territori d’un sol estat membre i en cap altre territori fiscal. A aquest efecte, es considera territori fiscal un estat, un país o un territori no estatal que gaudeixi d’autonomia fiscal pel que fa a l’impost de societats.
 • Exempció de l’obligació per sector. No hi està obligada la societat que no formi part d’un grup, en cas que publiqui l’informe bancari anual de l’article 87 de la Llei 10/2014, de 26 de juny, d’ordenació, supervisió i solvència d’entitats de crèdit, en el qual s’inclogui informació sobre totes les seves activitats.

Filials subjectes al dret espanyol, controlades per una societat dominant última no subjecta al dret d’un estat membre

Les empreses filials subjectes al dret espanyol, controlades per una societat dominant última no subjecta al dret d’un estat membre, amb un import net de la xifra anual de negocis consolidada a la data de tancament de l’exercici que superi, en cadascun dels dos últims exercicis consecutius, un total de 750.000.000 d’euros, segons els estats financers consolidats, estan obligades a publicar i a fer accessible un informe sobre l’impost de societats o els impostos de naturalesa idèntica o anàloga a nivell consolidat d’aquesta societat dominant última, relatiu al més recent dels dos exercicis consecutius, sempre que aquestes empreses filials es considerin d’entitat petita, d’acord amb els llindars establerts en l’article 3 LAC.

A més, s’estableix:

 • Informació no accessible. Quan aquesta informació o l’informe no siguin accessibles, l’empresa filial sol·licitarà a la societat dominant última que li proporcioni tota la informació exigida, per tal que pugui complir la seva obligació. Si la societat dominant última no facilita tota la informació exigida, l’empresa filial elaborarà, publicarà, dipositarà i farà accessible un informe relatiu a l’Impost de Societats que contingui tota la informació de què disposi, que hagi obtingut o adquirit, i una declaració en la qual s’indiqui que la societat dominant última no ha posat a la seva disposició la informació necessària.
 • Cessament de l’obligació. Les empreses filials esmentades deixaran d’estar subjectes a les obligacions d’informació d’aquest apartat quan l’import net de la xifra anual de negocis consolidada de la societat dominant última a la data de tancament de l’exercici sigui inferior a 750.000.000 d’euros, en cadascun dels dos últims exercicis consecutius, segons els estats financers consolidats.
 • Exempció per informe de la controladora. La filial no està subjecta a aquesta obligació en cas que ja s’hagi elaborat l’informe relatiu a l’impost de societats o els impostos de naturalesa idèntica o anàloga per una societat dominant última o per una societat que no formi part d’un grup que no estigui subjecta al dret d’un estat membre, sempre que aquest informe tingui un contingut compatible amb el que recull la disposició addicional onzena de la LAC, de manera que sigui compatible amb el contingut de l’informe que regula l’apartat 2 i que, a més, compleixi els criteris següents:

a) Que sigui accessible al públic, de manera gratuïta i en un format electrònic de presentació de la informació que sigui de lectura automàtica:

1. Al lloc web d’aquesta societat dominant última o al de la societat que no formi part d’un grup.

2. En almenys una de les llengües oficials de la Unió.

3. En un termini màxim de sis mesos a partir de la data de tancament de l’exercici sobre el qual s’elabora l’informe.

B) Que s’indiqui el nom i el domicili social d’una empresa filial única, o el nom i l’adreça d’una sucursal única que estigui subjecta al dret d’un estat membre i que publiqui l’informe d’acord amb el que es disposa en l’apartat 3.1 d’aquesta disposició addicional onzena.

Sucursals constituïdes al territori espanyol per empreses que no estiguin subjectes al dret d’un estat membre

Les sucursals constituïdes al territori espanyol per empreses que no estiguin subjectes al dret d’un estat membre estan obligades a publicar i a fer accessible un informe consolidat sobre l’impost de societats o els impostos de naturalesa idèntica o anàloga de la societat dominant última o de la societat que no formi part d’un grup relatiu, a l’exercici més recent dels dos últims consecutius, quan compleixin els criteris següents:

a) Que l’empresa que va constituir la sucursal s’inclogui en algun dels casos següents:

 • Que sigui una empresa filial d’un grup d’una societat dominant última que no estigui subjecta al dret d’un estat membre i que tingui un import net de la xifra anual de negocis consolidada a la data de tancament d’exercici superior, en cadascun dels dos últims exercicis consecutius, a un total de 750.000.000 d’euros, segons els estats financers consolidats.
 • Que sigui una societat que no pertanyi a un grup amb un import net de la xifra anual de negocis consolidada a la data de tancament de l’exercici superior, en cadascun dels dos últims exercicis consecutius, a un total de 750.000.000 d’euros, segons els estats financers.

b) Que la societat dominant última a què fa referència la lletra a) no compti amb una empresa filial subjecta al dret espanyol.

c) Que es consideri entitat petita d’acord amb els llindars establerts en article 3 LAC.

A més, s’estableix:

 • Informació no disponible. En cas que no es faciliti tota la informació exigida, la sucursal elaborarà, publicarà, dipositarà i farà accessible un informe relatiu a l’impost de societats o als impostos de naturalesa idèntica o anàloga que contingui tota la informació de què disposi, que hagi obtingut o adquirit, i una declaració en la qual indiqui que la societat dominant última o la societat que no formi part d’un grup no ha posat a la seva disposició la informació necessària.
 • Exempció per informe de la controladora. La sucursal no està subjecta a aquesta obligació en cas que ja s’hagi elaborat l’informe relatiu a l’impost de societats o als impostos de naturalesa idèntica o anàloga per una societat dominant última o per una societat que no formi part d’un grup que no estigui subjecta al dret d’un estat membre, sempre que aquest informe tingui un contingut compatible amb el que recull la disposició addicional onzena de la LAC, de manera que sigui compatible amb el contingut de l’informe que regula l’apartat 2 i que, a més, compleixi els criteris següents:

a) Que sigui accessible al públic, de manera gratuïta i en un format electrònic de presentació de la informació que sigui de lectura automàtica:

1. Al lloc web d’aquesta societat dominant última o al de la societat que no formi part d’un grup.

2. En almenys una de les llengües oficials de la Unió.

3. En un termini màxim de sis mesos a partir de la data de tancament de l’exercici sobre el qual s’elabora l’informe.

b) Que s’indiqui el nom i l’adreça d’una sucursal única que estigui subjecta al dret d’un estat membre i que publiqui l’informe d’acord amb el que es disposa en l’apartat 3.1 d’aquesta disposició addicional onzena.

actualitat circular

Circular: modificació del límit exempt de garantia d’aplaçament o fraccionament

By Servei fiscal

Segons l’Ordre HFP/311/2023, s’eleva de 30.000,00 euros a 50.000,00 euros el límit exempt de l’obligació d’aportar garantia en les sol·licituds d’aplaçament o fraccionament de pagament dels deutes de dret públic a partir del pròxim 15 d’abril de 2023.

L’Agència Tributària ha publicat les dues instruccions relacionades amb l’Odre:

La Instrucció 1/2023, sobre les garanties necessàries per la concessió d’aplaçaments i fraccionaments de pagament, i la suspensió dels actes administratius objecte de recurs i reclamació, que substitueix a l’actual Instrucció 4/2015 de 31 de juliol; i la Instrucció 2/2003, sobre gestió d’aplaçaments i fraccionament de pagament, que substitueix a l’actuació Instrucció 1/2017 de 18 de gener.

Ambdues instruccions entren en vigor el dia 15 d’abril de 2023, essent d’aplicació a les sol·licituds d’aplaçament i fraccionament i suspensió presentades a partir de la citada data.

actualitat circular

Circular: novetats rellevants en matèria de gasoil professional incloses en el nou reial decret – llei 20/2022

By Servei fiscal

El nou Reial Decret-llei 20/2022 ha entrat en vigor amb efectes a partir del dia 01 de gener de 2023, donant resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d’Ucraïna i de recolzament a la reconstrucció de l’illa de La Palma i altres situacions de vulnerabilitat.

En matèria d’IVA i impostos especials, les principals mesures introduïdes son:

Mesures en matèria energètica

 • Es prorroga, fins el 31 de desembre de 2023, l’aplicació del tipus impositiu de l’IVA del 5% a tots els components de la factura d’entrega de gas natural, pellets procedents de biomassa i fusta per llenya utilitzats com a sistema de calefacció.
 • S’introdueix un nou tipus de recàrrec d’equivalència del 0,625% quan resulti d’aplicació aquest règim especial d’IVA en la venda dels productes mencionats a l’apartat anterior per comerciants minoristes.
 • Es prorroga l’aplicació del tipus impositiu del 5% d’IVA a determinats subministres d’energia elèctrica fins el 31 de desembre de 2023 per reduir la factura elèctrica de les llars.
 • Es prorroga fins a 31 de desembre de 2023 l’aplicació del tipus impositiu del 0,5% de l’Impost Especial sobre l’Electricitat.
 • Es prorroga la suspensió temporal, fins a 31 de desembre de 2023, de l’Impost sobre el Valor de la Producció de l’Energia Elèctrica.

Mesures per contenir el preu del cistell de la compra

S’ha aprovat la rebaixa del 4% al 0% d’IVA dels productes bàsics d’alimentació. Aquests productes son els que es detallen a continuació:

 • El pa comú, així com la massa de pa comuna congelada i el pa comú congelat destinats exclusivament a l’elaboració de pa comú.
 • Les farines panificables.
 • Els següents tipus de llet produïda per qualsevol espècie animal: natural, certificada, pasteuritzada, concentrada, desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i en pols.
 • Formatges.
 • Ous.
 • Fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals, que tinguin la condició de productes naturals d’acord amb el Codi Alimentari i les disposicions dictades pel seu desenvolupament.

Per tots aquests productes, mentre es mantingui el tipus impositiu d’IVA al 0%, el tipus de recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions serà del 0%.

En cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de març sigui inferior al 5,5%, el tipus d’IVA dels productes mencionats tornarà a ser del 4% a partir del dia 1 de maig de 2023. El recàrrec d’equivalència serà del 0,5%, en aquest cas.

Igualment, es minora el tipus impositiu de l’oli d’oliva, llavors i pastes alimentàries del 10% actual al 5%.

Per aquests productes, el recàrrec d’equivalència serà del 0,625% mentre es mantingui aquesta mesura.

Novament, en cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de març sigui inferior al 5,5%, el tipus d’IVA dels productes mencionats tornarà a ser del 10% a partir del dia 1 de maig de 2023. El recàrrec d’equivalència serà del 1,4%, en aquest cas.

Totes aquestes reduccions s’estableixen de forma temporal i extraordinària des del dia 1 de gener de 2023 i fins el dia 30 de juny de 2023, subjectes a l’evolució anual de la taxa interanual de la inflació subjacent en els termes comentats.

Mesures en l’àmbit de la crisis sanitària provocada per la COVID-19

Es manté l’aplicació del tipus impositiu del 4% d’IVA a les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries de les mascaretes quirúrgiques d’un sol ús, fins el 30 de juny de 2023.

Es prorroga l’aplicació del tipus impositiu del 0% a les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries de determinats béns i prestacions de serveis necessaris per combatre els efectes del SARS-CoV-2, així com a efectes del règim especial del recàrrec d’equivalència.

actualitat circular

Circular: novetas rellevants en matèria d’Iva i impostos especials incloses en el nou reial decret-llei 20/2022

By Servei fiscal

El nou Reial Decret-llei 20/2022 ha entrat en vigor amb efectes a partir del dia 01 de gener de 2023, donant resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d’Ucraïna i de recolzament a la reconstrucció de l’illa de La Palma i altres situacions de vulnerabilitat.

La nova normativa amplia el termini de bonificació fins el mes de juny del carburant només pel transport professional per carretera.

Durant els mesos de gener, febrer i març de 2023 es contempla un descompte de 20 cèntims per litre de combustible consumit.

Durant els mesos d’abril, maig i juny de 2023, la bonificació serà de 10 cèntims per litre de combustible consumit.

El text recull dos mecanismes per calcular i abonar les ajudes de 20 i 10 cèntims d’euros per litre als transportistes en funció de si tenen dret o no a la devolució parcial de l’impost sobre hidrocarburs.

En el cas de les empreses beneficiàries de la devolució del gasoil professional, l’ajuda s’abonarà al finalitzar cada mes d’aplicació de la mesura, juntament a la devolució parcial de l’impost d’hidrocarburs i es calcularà en funció dels litres consumits i pagats amb les targetes de gasoil professional, entre altres sistemes.

Compta1 Assessoria comptable

Novetats fiscals aplicables el 2022

By Servei fiscal

Amb uns senzills quadres explicatius, aquest article pretén oferir una visió global de totes las novetats fiscals per a aquest any. Les modificacions indicades en l’esquema tenen efectes durant tot el 2022, tret d’aquelles en què s’indica una data diferent. A més, com a informació addicional, s’esmenta la norma reguladora on es troba legislada i, entre parèntesis, la norma modificadora.

Els tipus de gravamen en societats, IVA i no residents; la reducció per plans de pensions i deduccions temporals en IRPF; els canvis en els models d’autoliquidacions i en informatives; el nou epígraf de l’IAE; les bonificacions en impostos locals i més mesures que es recullen en la LPGE i altres normes són les novetats que cal destacar en l’esquema que presentem tot seguit.

blank blank blank blank blank blank

actualitat_mercantil

Reforma de les pensions 2022

By Servei laboral

Llei 21/2021, de 28 de desembre, de garantia del poder adquisitiu de les pensions i d’altres mesures de reforç de la sostenibilitat financera i social del sistema públic de pensions (BOE nº 312 de 29 de desembre de 2021)

Entrada en vigor: 1 de gener de 2022.

Amb aquesta norma, es modifica el text refós de la Llei general de la Seguretat Social i es recullen les principals recomanacions del Pacte de Toledo, que també s’integren en el component 30 del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

1. Revaloració de les pensions (modificació de l’article 58 LGSS)

Es deroga el factor de sostenibilitat introduït per la Llei 23/2013, 23 de desembre, que se substitueix pel nou mecanisme d’equitat intergeneracional; amb aquesta finalitat, es modifica l’article 58 de la LGSS en el qual es recupera la garantia del poder adquisitiu mitjançant una actualització de les pensions en funció de la inflació de l’exercici anterior.

L’1 de gener de cada any s’incrementaran les pensions d’acord amb la inflació mitjana anual registrada l’exercici anterior. El 2022, la pujada serà del 2,5 % (valor mitjà interanual) per a les pensions contributives. En el cas que es produeixi un any d’IPC negatiu, la quantia de les pensions quedarà inalterada. Amb aquest nou mecanisme es dona compliment a la recomanació 2a del Pacte de Toledo, per garantir el manteniment del poder adquisitiu de les pensions, i es corregeix definitivament la fórmula introduïda el 2013, l’aplicació de la qual estava suspesa des del 2018.

El mateix s’estableix per als pensionistes de classes passives, amb la modificació de l’article 27 i de la disposició addicional 17a del Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de Llei de classes passives de l’Estat.

2. Mesures d’accés a la pensió de jubilació

S’hi incorporen diverses mesures dirigides a acostar voluntàriament l’edat efectiva a l’edat ordinària de jubilació. En aquest sentit, es fixen quatre vies d’actuació:

a) Jubilació anticipada

Es premien les carreres llargues de cotització, establint una millora de les pensions de jubilació anticipada causades a partir de l’1-1-2002, amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta norma, els destinataris de la qual seran els pensionistes que hagin accedit a la jubilació anticipada amb 44 anys i 6 mesos de cotització.

— Jubilació anticipada voluntària

Els coeficients passen a ser mensuals per donar més flexibilitat als futurs pensionistes i fomentar el desplaçament voluntari de l’edat d’accés a la jubilació, amb un tractament més favorable a les carreres de cotització més llargues. A més, els coeficients reductors relacionats amb l’avançament de l’edat de jubilació s’aplicaran sobre la quantia de la pensió i no sobre la base reguladora d’aquesta, com fins ara (nova redacció de l’article 208.1 i 2 LGSS). No obstant això, s’admet l’aplicació dels coeficients reductors corresponents a la jubilació per causa no imputable al treballador en cas de percepció del subsidi de desocupació amb una antelació d’almenys 3 mesos (nou apartat 3 de l’article 208 LGSS).

D’altra banda, amb la finalitat de reforçar l’equitat, els coeficients reductors aplicables a aquesta modalitat de pensió s’aplicaran sobre la quantia d’aquesta, respectant la limitació màxima a què es refereix l’article 57 LGSS, si bé aquesta modificació es farà de manera progressiva al llarg d’un període de 10 anys (nova redacció article 210.3 i nova disposició transitòria 34a LGSS).

— Jubilació anticipada involuntària

Es milloren dos aspectes: d’una banda, s’estableixen coeficients mensuals, en lloc de trimestrals; i, d’una altra, en relació amb els dos anys immediatament anteriors a l’edat de jubilació ordinària, s’apliquen en la determinació de la pensió de jubilació anticipada involuntària els mateixos coeficients que en la modalitat voluntària en aquells supòsits en què el nou coeficient és més favorable que el fins ara vigent, entre d’altres.

A les causes d’extinció contractual que donen dret a l’accés a aquesta modalitat de jubilació, esmentades en l’article 207.1.d LGSS, s’afegeixen ara la resta de causes extintives per raons objectives, així com la resolució voluntària per part del treballador, en els supòsits previstos en els articles 40.1, 41.3, 49.1.m i 50 ET. A més, s’estableixen coeficients mensuals, en lloc de trimestrals i, en relació amb els dos anys immediatament anteriors a l’edat de jubilació ordinària, s’apliquen en la determinació de la pensió de jubilació anticipada involuntària els mateixos coeficients que en la modalitat voluntària en aquells supòsits en els quals el nou coeficient és més favorable que el fins ara vigent, entre d’altres. Finalment, es rebaixa el coeficient reductor corresponent a cadascun dels sis mesos previs a l’edat de jubilació ordinària, respecte dels establerts per al cas de jubilació voluntària (nova redacció de l’article 207 LGSS).

D’acord amb la disposició addicional 1a d’aquesta Llei, es crea un complement econòmic per als qui hagin accedit a la jubilació de forma anticipada entre l’1-1-2002 i el 31-12- 2021 en determinats suposats de llarg període de cotització i, si és el cas, baixa quantia

— Jubilació anticipada per raó de l’activitat

Es porta a terme una revisió del procediment del reconeixement de coeficients reductors per edat, que ara regula per separat aquests supòsits respecte d’aquells altres en què l’avançament de la jubilació deriva de la situació de discapacitat del treballador; es modifica la legitimació a l’hora d’instar l’inici del procediment; es fa una remissió al que reglamentàriament es determini, en el marc del diàleg social, respecte dels indicadors que acreditin la concurrència de circumstàncies objectives que justifiquin l’aplicació d’aquests coeficients; es crea una comissió encarregada d’avaluar i, si és el cas, d’instar l’aprovació dels corresponents decrets de reconeixement de coeficients reductors, i, finalment, es preveu l’establiment d’un procediment per a la revisió dels coeficients reductors d’edat, amb una periodicitat de deu anys (nova redacció de l’article 206 LGSS).

— Jubilació anticipada en cas de discapacitat

Es regula en el nou article 206 bis LGSS. L’edat mínima d’accés a la pensió de jubilació establerta en l’article 205.1.a LGSS podrà ser reduïda en el cas de persones amb discapacitat en un grau igual o superior al 65 %, d’acord amb el reial decret acordat a proposta del titular del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, o també en un grau de discapacitat igual o superior al 45%, sempre que, en aquest últim supòsit, es tracti de discapacitats reglamentàriament determinades. L’aplicació dels corresponents coeficients reductors de l’edat en cap cas donarà lloc que l’interessat pugui accedir a la pensió de jubilació amb una edat inferior a 52 anys. Aquests coeficients reductors de l’edat de jubilació no es tindran en compte, en cap cas, a l’efecte d’acreditar el que s’exigeix per a accedir a la jubilació parcial, als beneficis establerts en l’article 210.2 LGSS i a qualsevol altra modalitat de jubilació anticipada.

b) Jubilació demorada

S’afavoreix l’ús d’aquesta fórmula mitjançant la substitució de l’incentiu únic fins ara establert per la possibilitat que l’interessat opti entre l’obtenció d’un percentatge addicional del 4 % per cada any complet de treball efectiu que acrediti amb posterioritat al compliment de l’edat de jubilació —percentatge addicional que se sumarà al que correspongui d’acord amb el nombre d’anys cotitzats i s’aplicarà a la base reguladora respectiva, a l’efecte de determinar la quantia de la pensió— o una quantitat a tant alçat per cada any complet de treball efectiu acreditat i cotitzat entre la data de compliment de l’edat de jubilació i la del fet causant de la pensió; o una combinació de les dues opcions anteriors.

També s’estableix l’exoneració de cotitzar per contingències comunes, excepte per incapacitat temporal, a partir del compliment de l’edat ordinària de jubilació que correspongui (nova redacció de l’article 152 LGSS). Aquesta opció s’estén també als pensionistes del règim de classes passives.

I, com a mesura més destacable, es reforcen significativament els incentius, que passen a ser de tres tipus per cada any de demora (nova redacció article 210.2 LGSS):

 Un percentatge addicional del 4 %.

 Una quantitat a tant alçat en funció de la quantia de la pensió (que pot arribar a 12.000 euros) i premiant les carreres de cotització més llargues.

 Una combinació de totes dues opcions.

c) Jubilació activa

Per a accedir a aquesta modalitat de jubilació s’exigeix el transcurs d’almenys un any des del compliment de l’edat ordinària de jubilació (nova redacció article 214 LGSS).

d) Jubilació forçosa

S’inclou la prohibició de clàusules convencionals que prevegin la jubilació forçosa del treballador a una edat inferior als 68 anys, així com la reducció del 75 % de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes durant la situació d’incapacitat temporal dels treballadors que hagin complert 62 anys d’edat (nova redacció de l’article 144.4 LGSS).

e) Jubilació dels autònoms

Amb la modificació de l’article 311 LGSS, que remet directament a l’article 205.1.a LGSS per a la cotització a aquest règim especial a partir de l’edat de jubilació, és a dir, haver complert 67 anys d’edat, o 65 anys quan s’acreditin 38 anys i 6 mesos de cotització, sense que es tingui en compte la part proporcional corresponent a les pagues extraordinàries. Per al còmput dels períodes de cotització es prendran anys i mesos complets, sense que s’equiparin a aquests les seves fraccions.

3. Novetats en la pensió de viduïtat de les parelles de fet

Es dona una nova redacció a l’article 221 LGSS, que simplifica els requisits per a accedir-hi: s’elimina el requisit de dependència econòmica, i, amb fills en comú, desapareix el requisit de convivència de cinc anys. Com a novetat, s’hi afegeix un nou apartat 3 en el qual s’estableix la possibilitat d’accedir a aquesta pensió en el cas que s’hagin separat i un d’ells mori amb posterioritat. A més, també es tindrà accés a la prestació temporal de viduïtat si es va inscriure en el registre corresponent amb una antelació mínima de dos anys respecte de la data de la defunció del causant (nova redacció de l’article 222 LGSS). Es modifica l’article 223 LGSS en relació amb la compatibilitat i extinció d’aquesta pensió.

També s’hi afegeix una nova disposició addicional 40a LGSS en la qual es regulen els supòsits excepcionals d’accés a la pensió de viduïtat de les parelles de fet.

A més, s’assumeix la jurisprudència del Tribunal Suprem i s’hi permet l’accés a les víctimes de violència de gènere sense convivència actual (article 221.3 LGSS, últim paràgraf).

També els serà aplicable la nova disposició transitòria 34a LGSS d’aplicació gradual de coeficients reductors de l’edat de jubilació segons el que es preveu en l’article 210.3 quan la pensió superi el límit establert per a l’import de les pensions (nova redacció de l’article 318.d LGSS).

4. Modificació de l’Estatut dels Treballadors

Es modifica la disposició addicional 10a.1 ET en relació amb les clàusules dels convenis col·lectius referides al compliment de l’edat ordinària de jubilació, que podran possibilitar l’extinció del contracte de treball pel compliment pel treballador d’una edat igual o superior a 68 anys, sempre que compleixin els requisits que recull aquesta.

A més, amb l’objectiu d’aconseguir la igualtat real i efectiva entre dones i homes, s’afegeix un apartat 2 a aquesta disposició: el límit establert en la disposició addicional 10a.1 ET podrà rebaixar-se fins a l’edat ordinària de jubilació fixada per la normativa de Seguretat Social quan la taxa d’ocupació de les dones treballadores per compte d’altri afiliades a la Seguretat Social en alguna de les activitats econòmiques corresponents a l’àmbit funcional del conveni sigui inferior al 20% de les persones ocupades en aquestes.

Aquesta disposició addicional 10a ET només s’aplicarà als convenis col·lectius subscrits des de l’1-1-2022. En els convenis col·lectius subscrits amb anterioritat a aquesta data, les clàusules de jubilació forçosa podran aplicar-se fins a tres anys després de la finalització de la vigència inicial pactada del conveni en qüestió (nova disposició transitòria 9a ET).

5. Mecanisme d’equitat intergeneracional (MEI)

El MEI té dos components. El primer consisteix en la reactivació del Fons de Reserva de la Seguretat Social mitjançant una aportació finalista entre 2023 i 2032. L’aportació serà de 0,6 punts percentuals de la cotització per contingències comunes, repartit entre l’empresa i el treballador amb la mateixa distribució que en les cotitzacions socials i actuarà com a «vàlvula de seguretat» del sistema a partir del 2033.

En el cas que no es donés una desviació de la senda de despesa prevista, no s’aplicarà cap mesura i es plantejarà l’ús dels recursos del fons de reserva per a reduir les cotitzacions socials o millorar la quantia de les pensions. En el cas que a partir del 2033 s’apreciés en els Informes d’Envelliment (Ageing Report) de la Comissió Europea una desviació de la previsió de despesa en pensions al 2050 respecte de l’informe del 2024 (que s’usarà com a referència), s’utilitzarà aquest Fons, amb un límit de disposició anual del 0,2 % del Producte Interior Brut (PIB). Si la disposició d’actius del Fons de Reserva no fos suficient, el Govern negociarà amb els interlocutors socials perquè s’elevi al Pacte de Toledo, d’acord amb les seves recomanacions, una proposta que, de forma equilibrada, es dirigeixi bé a reduir el percentatge de despesa en pensions en termes de PIB, bé a incrementar el tipus de cotització o altres fórmules alternatives per a augmentar els ingressos (disposició final 4a Llei 21/2021).

6. Reforç del sistema

Pel que fa a l’enfortiment de l’estructura d’ingressos del sistema, el text estableix que la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat preveurà anualment una transferència de l’Estat al pressupost de la Seguretat Social per al finançament de diversos conceptes que permetin culminar la separació de fonts en compliment de la recomanació 1a del Pacte de Toledo de 2020. Aquesta transferència ja s’incloïa en els Pressupostos Generals de l’Estat del 2021 i s’amplia en els del 2022 (nova redacció de la disposició addicional 32a LGSS).

Amb la nova disposició addicional 39a LGSS, el Govern i les organitzacions empresarials i sindicals més representatives es comprometen a fer una avaluació periòdica, cada 5 anys, dels efectes de la revaloració anual de la qual es donarà trasllat a la Comissió de Seguiment i Avaluació dels Acords del Pacte de Toledo. En cas que s’observés alguna desviació, aquesta avaluació incorporarà una proposta d’actuació per a preservar el manteniment del poder adquisitiu de les pensions.

A més, en compliment de la recomanació 8a del Pacte de Toledo, la llei es refereix a la creació de l’Agència Estatal de la Seguretat Social, amb el compromís de presentar un projecte de llei en un termini de sis mesos, entre altres punts (disposició final 3a Llei 21/2021).

Finalment, l’anomenada «clàusula de salvaguarda» es manté en la seva regulació actual amb caràcter indefinit.

Compta1 Assessoria comptable

Reforma laboral: aspectes més notables del Reial decret llei 32/2021

By Servei laboral

a reforma laboral va entrar en vigor el dia 31 de desembre, amb caràcter general, si bé amb algunes particularitats relatives, bàsicament, a les noves modalitats contractuals.

REORDENACIÓ DE LES MODALITATS CONTRACTUALS

1. Recuperació de la primacía del contracte indefinit

Desapareix de l’ET l’esment que s’incloïa en l’article 15.1 i que establia que el contracte de treball «podrà concertar-se» per temps indefinit o per una durada determinada. D’aquesta manera, a partir d’ara el contracte de treball «es presumeix» concertat per temps indefinit (article 15.1 ET).

2. Es redueix la contractació temporal «ordinària»

Es mantenen només dues modalitats contractuals generals: contractes estructurals (l’antic «eventual») i contractes formatius. Per tant, desapareix del nostre ordenament el contracte d’obra i servei que permetia tenir fins a tres anys, o quatre si el conveni ho autoritzava, un treballador sota aquesta modalitat temporal.

3. Objecte de la contratació temporal

Es reordena i s’endureix la redacció justificativa de l’objecte de la contractació temporal que se subscrigui, molt especialment en els contractes temporals estructurals.

4. Contractes d’obra i servei, eventualitat, interinitat i formació vigents amb l’anterior regulació

Es mantenen els contractes de les modalitats «antigues» (obra i servei, eventualitat, interinitat o formació) que estiguin vigents el dia de la publicació fins a la finalització de la seva durada màxima, en atenció a la regulació anterior. S’estableix una «vacatio legis» o moratòria de 3 mesos, és a dir, fins al 31 de març, per a l’entrada en vigor dels nous contractes de substitució i de caràcter formatiu.

5. Règim transitori per a contractes d’obra i servei i eventuals celebrats entre el 31-12-2021 i el 30-3-2022

S’estableix un règim transitori per a aquells contractes d’obra i servei i eventuals per circumstàncies de la producció celebrats des del 31-12-2021 fins al 30-3-2022. Aquests es regiran per la normativa legal o convencional vigent en el moment de la seva concertació, si bé no podran tenir una durada superior a 6 mesos.

6. Nous contractes estructurals

Podran formalitzar-se per dues causes diferents: per circumstàncies de la producció i per substitució d’una persona treballadora (l’antic d’«interinitat», que canvia de nom.)

a) Contracte estructural per circumstàncies de la producció (article 15.2 ET)

Aquest contracte obeirà a increments ocasionals imprevisibles de la producció o oscil·lacions de la demanda, quan això creï un desajustament temporal entre l’ocupació estable disponible i el que realment es requereixi amb l’augment de l’activitat. Entre aquests desajustaments expressament es destaquen aquells que derivin de les vacances anuals.

La seva durada màxima serà de 6 mesos ampliables a 12, exclusivament via negociació en conveni sectorial. Amb una sola pròrroga si inicialment el contracte s’hagués concertat per durada inferior a la màxima.

Aquesta contractació podrà usar-se també per a cobrir situacions ocasionals, previsibles o regulars de curta durada: campanyes de Nadal, campanyes del camp i qüestions anàlogues. No obstant això, se’n limita la durada a un màxim de 90 dies a l’any no consecutius per treballador. La previsió anual d’aquestes contractacions haurà de ser coneguda per la representació dels treballadors l’últim trimestre de l’any anterior.

b) Contracte per substitució de persona treballadora (article 15.3 ET)

Es formalitzarà per a substituir treballadors amb reserva del lloc de treball (IT, maternitats, paternitats, excedències, etc.) o per a cobrir la jornada reduïda per causa legal o convencional (antiga interinitat per substitució.)

En el contracte s’haurà d’indicar clarament, com ja passava fins ara, la persona substituïda i la causa. S’estableix un termini màxim de 15 dies en què substitut i substituït puguin solapar la prestació de serveis al començament del contracte de substitució per a garantir l’acompliment adequat del lloc.

De la mateixa manera, la modalitat es manté per a la cobertura de vacants durant un procés de selecció (antiga interinitat per vacant.) En aquest supòsit, la durada d’aquesta modalitat temporal no podrà excedir de tres mesos.

7. Encadenament de contractes

Vinculat amb aquestes modalitats contractuals, es redueix la durada de l’encadenament o concatenació de contractes per a considerar una persona fixa a 18 mesos en un període de 24 mesos. Recordem que, abans de la reforma, aquests límits se situaven en 24 mesos dins d’un període de 30 mesos (article 15.5 ET).

8. Contractes de durada determinada inferior a 30 dies

Es penalitzen amb encariment de la cotització social els contractes de durada determinada inferior a 30 dies, excloent-ne els contractes de substitució i règims especials agraris, treballadors de la llar i mineria del carbó. Concretament, aquests contractes tindran una cotització addicional a càrrec de l’empresari d’uns 26 euros el mes que es donin de baixa. Aquest càlcul s’obté multiplicant per 3 la quota resultant d’aplicar, a la base mínima diària de cotització del grup 8 del RGSS per contingències comunes (37,53 euros), el tipus general de cotització a càrrec de l’empresa per a la cobertura d’aquestes contingències (23,60 %).

9. Increment de sancions ITSS

Es preveuen noves infraccions en el Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social (LISOS), en matèria de contractació temporal, actuacions de caràcter fraudulent pels qui implementen mesures de flexibilitat interna o en matèria d’empreses de treball temporal.

Un increment important de les sancions per part de la Inspecció de Treball en cas de frau en la contractació temporal i imposició de multes per cada contracte fraudulent formalitzat a partir de l’entrada en vigor del Reial decret llei i no en conjunt com es feia fins ara. Les sancions es fixen de la manera següent:

 Grau mínim: passen dels 750 euros actuals a entre 1.000 i 2.000 euros.

 Grau mitjà: passen dels 1.000 euros a un ventall, segons la gravetat, d’entre 2.001 i 5.000 euros.

 Grau màxim: actualment es trobava en 7.500 euros, i passa a un ventall d’entre 5.001 i 10.000 euros.

10. Contractes formatius

Se’n reforça la definició i la causalitat, i s’hi distingeixen dues modalitats:

a) Contracte de formació dual o en alternança treball–formació (antic contracte de formació-aprenentatge) (article 11.2 ET)

Es podrà formalitzar amb persones que no disposin de la qualificació professional reconeguda per les titulacions o certificacions professionals exigides per a concertar un contracte formatiu per a l’obtenció de pràctica professional (l’antic contracte de pràctiques).

No s’estableix límit d’edat per a formalitzar aquesta relació, tret del cas que aquest contracte se subscrigui en el marc de certificats de professionalitat del nivell 1 i 2, i programes del denominat Catàleg d’especialitats formatives del Sistema Nacional d’Ocupació. En aquest cas s’estableix un límit de fins a 30 anys.

La durada serà d’un mínim de 3 mesos i d’un màxim de 2 anys, i podrà desenvolupar-se a l’empara d’un sol contracte de forma no continuada, al llarg de diversos períodes anuals, coincidents amb els estudis, tot això previst en el pla o programa formatiu d’aquesta persona.

El temps de treball en l’empresa, que serà compatible amb la formació teòrica al centre corresponent i directament relacionada amb aquesta, no podrà superar el 65% de la jornada prevista en el conveni o legal, durant el primer any, i el 85 % durant el segon any.

La retribució d’aquest col·lectiu de persones treballadores serà la que es regula en el conveni d’aplicació, si bé mai no podrà ser inferior al 60 %, durant el primer any, ni al 75 %, durant el segon, de la quantia recollida en la norma col·lectiva per a la categoria del treballador i les funcions que desenvolupi.

S’exigirà la figura del tutor, ja existent abans de la reforma, que controli, ajudi i vehiculi l’activitat de la persona treballadora durant tota la vida d’aquesta relació.

No és possible el període de prova en aquestes relacions, ni es podran fer hores extra (tret de força major), ni complementàries, ni treball nocturn ni a torns (amb alguna excepció taxada vinculada a raons organitzatives).

b) Contracte per a l’obtenció de pràctica professional (antic contracte en pràctiques) (article 11.3 ET)

Aquest contracte es formalitza per a l’obtenció de la pràctica professional en una empresa adequada al nivell d’estudis obtinguts per la persona treballadora. Aquesta haurà de tenir un títol universitari o títol de grau mitjà o superior, especialista, màster professional i titulacions anàlogues desenvolupades específicament en l’ET a aquest efecte.

S’haurà de subscriure dins dels 3 anys següents a la finalització dels estudis (5 anys per a les persones amb discapacitat). Recordem que abans de la reforma aquests límits s’establien en 5 i 7 anys, respectivament.

— Durada: mínim de 6 mesos i màxim de 12 mesos. Pot haver-hi període de prova de durada no superior a 1 mes, exceptuant el que es disposa en el conveni col·lectiu. No podran fer hores extra, tret d’aquelles per força major.

— Retribució: serà la que reculli el conveni d’aplicació, o si no n’hi ha, la del grup professional i nivell retributiu corresponent a les funcions exercides. En cap cas aquesta retribució podrà ser inferior a la retribució mínima establerta per al contracte formatiu en alternança (60 % / 75 %) ni a l’SMI en proporció al temps efectiu de treball.

11. Foment i potenciació del contracte fix discontinu (article 16 ET)

Aquesta és una de les mesures destacades de la reforma amb la finalitat de desincentivar la contractació temporal. Es tracta d’una modalitat que ja existia en el nostre ordenament, però la nova ordenació pretén generalitzar aquest contracte amb la finalitat última de reduir els contractes temporals.

S’utilitzarà per a la realització de treballs de naturalesa estacional o activitats de temporada. Es possibilita la subscripció d’aquesta modalitat per a contractes o subcontractes, ja siguin mercantils o administratius que, sent previsibles, formin part de l’activitat ordinària de l’empresa. En aquest últim cas, el període de suspensió o d’inactivitat entre contractes o subcontractes, tret de previsió convencional específica, serà de tres mesos.

També s’autoritza les ETT a fer contractes fixos discontinus amb els seus empleats amb la finalitat de cedir-los a les empreses usuàries.

Per a cobrir les vacants que s’estimin necessàries en les empreses, aquestes hauran de traslladar a la representació dels treballadors, al començament de cada exercici un calendari amb les previsions de crides durant tot l’any, i es desenvolupa una nova regulació a les crides per a reprendre aquest tipus d’activitats per a donar-los més seguretat i reforç.

Es reconeixerà tota l’antiguitat del període de la relació laboral i no només dels períodes efectivament treballats. Qüestió aquesta molt rellevant i que modifica criteris anteriors. No obstant aquesta regla general, l’article 12.6 ET deixa oberta una excepció genèrica, i que serà polèmica perquè se’n podran fer interpretacions diverses, en supòsits en què les condicions exigeixin un altre tractament segons la seva naturalesa.

12. Nova ordenació del contracte fix d’obra, que passa a denominar-se formalment «indefinit adscrit a obra»

L’empresa, finalitzada l’obra, oferirà una proposta de recol·locació a la persona treballadora. Si aquesta rebutja l’oferta o és impossible recol·locar-la per motius inherents a aquesta, perquè no hi hagi el lloc adequat, el contracte s’extingirà amb una indemnització equivalent al 7 % calculada sobre els conceptes salarials establerts en les taules salarials del conveni col·lectiu.

Tant la finalització de l’obra com l’extinció de la relació haurà de ser comunicada a la representació legal de les persones treballadores (comitè d’empresa / delegats de personal).

MODIFICACIONS EN L’ÀMBIT DE LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

1. Recuperació de la ultraactivitat plena dels convenis col·lectius (article 86 ET)

Això suposa que les normes col·lectives es prorrogaran fins que se substitueixin per altres de noves. La ultraactivitat no té límits temporals i el conveni anterior continuarà mantenint-se durant tot el temps que s’allarguin les negociacions entre les parts i fins que se’n pacti un de nou.

2. Prevalença del conveni del sector sobre el conveni d’empresa (article 84.2 ET)

El conveni sectorial recupera la prevalença en matèria salarial i de jornada de treball (nombre d’hores, que realment ja es trobava recollit en l’anterior normativa); és a dir, els convenis d’empresa no podran establir condicions salarials o de jornada laboral inferiors a les previstes en la norma del sector. Es mantindrà en el conveni d’empresa la possibilitat de regular l’horari i la distribució del temps de treball; la planificació anual de les vacances; l’elecció entre abonament o compensació d’hores extra; l’adaptació de la classificació professional o les mesures de conciliació familiar.

Aquesta prioritat aplicativa del conveni sectorial, en la línia indicada, s’aplicarà a aquells convenis col·lectius d’empresa publicats abans de l’entrada en vigor d’aquest reial decret llei una vegada que aquests perdin la seva vigència expressa i, com a màxim, en el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquest reial decret llei. És a dir, fins al 31-12- 2022.

3. Aplicació del conveni del sector de l’activitat duta a terme en les contractes i subcontractes (article 42.6 ET)

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta reforma, aquells contractes i subcontractes que desenvolupin la pròpia activitat de l’empresa principal contractant hauran d’aplicar el conveni sectorial de l’activitat que desenvolupin els seus treballadors, tret que hi hagi un altre conveni sectorial aplicable per a les feines que aquests treballadors portin a terme.

Fonamentalment aquesta modificació normativa està circumscrita, bàsicament, a les denominades empreses multiserveis o «d’outsourcing» que són subcontractades per al desenvolupament d’activitats pròpies de les empreses principals. A partir d’ara, si una empresa d’aquest tipus desenvolupa activitats, per exemple, en una empresa química, haurà d’aplicar als seus treballadors el conveni d’aquest sector, tret que aquesta empresa tingui un conveni propi amb unes condicions en matèria salarial, de jornada, etc., que siguin superiors a les del conveni sectorial esmentat. O, fins i tot, com apuntàvem més amunt, que hi hagi un altre conveni sectorial aplicable a aquestes tasques.

MESURES DE FLEXIBILITAT INTERNA

1. Manteniment per part de les empreses de la possibilitat de modificar condicions de treball i altres mesures de flexibilitat

La redacció de l’article 41 ET que desenvolupa les modificacions substancials de condicions de treball per causes ETOP es manté intacte, i el mateix ocorre amb la mobilitat geogràfica o la inaplicació/«despenjament» del conveni col·lectiu. Per tant, i en la pràctica, les empreses mantenen la potestat intacta de modificar substancialment les condicions laborals en matèries com la jornada, l’horari, el règim de treball, els sistemes de remuneració i la quantia salarial, les funcions dels seus empleats i qüestions anàlogues; sempre, és clar, que hi hagi causes justificatives de la decisió. És a dir, la flexibilitat necessària per a poder autoorganitzar-se en cas de necessitat.

2.Potenciació de la figura dels ERTO vs. els acomiadaments col·lectius (ERO)

S’incorporen a la legislació ordinària, és a dir, addicionalment als ja existents ERTO per força major, els ERTO per limitació o impediment que s’han utilitzat massivament en el període COVID. També pel que fa als beneficis en matèria de cotització vinculats a la realització d’accions formatives i al manteniment de l’ocupació, amb unes quanties que estan per determinar, i de protecció dels treballadors en matèria de desocupació. Es possibilita l’afectació i desafectació de persones treballadores en funció de l’activitat i càrrega de treball de l’empresa

També es flexibilitza la tramitació dels ERTO ETOP, especialment per a les petites empreses. D’aquesta manera, el període de consultes en empreses de menys de 50 treballadors es redueix de 15 a 7 dies.

I s’estableixen exempcions específiques a la cotització a la Seguretat Social sobre l’aportació empresarial per contingències comunes i per conceptes de recaptació conjunta per a aquests ERTO, sempre que les empreses desenvolupin accions formatives amb el personal afectat. Concretament, aquestes exempcions seran: 90 % en els ERTO per força major i en aquells per limitació o impediment y 20 % en els ERTO ETOP.

3. Creació del «Mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització de l’Ocupació» (article 47 bis ET)

Es crea una nova modalitat d’ERTO que té per objectiu permetre a les empreses que sol·licitin mesures de reducció de jornada i suspensió de contractes en comptes d’haver d’acudir a mesures més dràstiques quan tinguin problemes organitzatius, productius o econòmics. Aquest ERTO té dues modalitats:

— Cíclic: quan s’apreciï una conjuntura macroeconòmica que aconselli l’adopció d’instruments d’estabilització, amb una durada màxima d’1 any.

— Sectorial: quan en un determinat sector s’apreciïn canvis que generin necessitats de requalificació i de transició professional. En aquest segon supòsit, la durada d’aquesta mesura serà d’un any amb possibilitat de dues pròrrogues de 6 mesos cadascuna (total 24 mesos).

Activació d’aquest mecanisme: no opera de forma automàtica a sol·licitud de les empreses, com passa amb la figura dels ERTO. S’activarà per acord exprés del Consell de Ministres, prèvia informació i consulta amb les organitzacions sindicals i empresarials.

Una vegada activat el mecanisme, les empreses podran demanar-hi l’adhesió mitjançant el procediment regulat per als ERTO amb consulta prèvia a la representació de les persones treballadores.

Les empreses que rebin autorització per a l’aplicació podran accedir a beneficis en matèria de cotització vinculats al manteniment de l’ocupació i sempre que es desenvolupin activitats formatives amb el personal afectat. En concret, en la modalitat cíclica, durant els primers quatre mesos tindran una exoneració del 60 %; entre el cinquè i el vuitè, del 30 %, i del 20 % a partir del novè. En la modalitat sectorial, seran del 40 % condicionades a la realització d’activitats de formació.

De la mateixa manera, les empreses que contractin persones treballadores incloses en la modalitat sectorial tindran dret a bonificacions en la quota de la Seguretat Social d’un 50 % en el termini de sis mesos.

Durant aquests períodes les persones treballadores percebran el 70 % de la base reguladora durant tota la seva durada (fins a un màxim del 225 % de l’IPREM.)

4. Acomiadaments objectius en el sector públic (derogació de la DA 16a ET)

Aquesta mesura està vinculada a la intenció que les mesures extintives siguin les últimes que s’adoptin amb caràcter general, per la qual cosa es procedeix a l’expressa derogació de la citada disposició addicional que la regulava. Recordem que permetia la possibilitat d’escometre acomiadaments objectius individuals i ERO en l’àmbit dels ens, organismes i entitats que formen part del sector públic d’acord amb l’article 3.1 de la Llei de contractes del sector públic.

SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL

Aquest mateix real decret llei, en la seva DA 7a, prorroga amb efectes 1 de gener 2022 l’actual SMI vigent de 965 euros/mes previst en el Reial decret 817/2021, de 28 de setembre, fins que es negociï amb els agents socials un nou increment.