Modificació de les obligacions d’informació de la memòria, període mitjà de pagament a proveïdors

Fins ara, la informació que s’incorporava a la memòria dels comptes anuals individuals i consolidats de les empreses era la que estableix la Disposició Addicional Tercera de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Veure la notícia completa…