L’usdefruit d’accions i participacions socials i el dret al dividend

No poques vegades es planteja l’escissió del ple domini de les accions com una forma de satisfer els interessos dels seus propietaris, i afavorir així el relleu generacional, atorgant a la segona generació la seva nua propietat, alhora que es permet, a qui es reserva l’usdefruit o a aquell a favor de qui s’atorga, atendre l’atenció de les seves necessitats, amb càrrec al repartiment de futurs dividends.
Un fi tan lloable queda en dubte quan la situació econòmica de la societat impedeix el repartiment del dividend, o quan qüestions de caràcter patrimonial, tendents a la capitalització d’aquella, condueixen a decidir l’absència de repartiment del dividend. El conflicte que es genera en aquest tipus de supòsits és servit.

Veure la notícia completa…