Comentaris sobre el futur Text Refós de la Llei Concursal

La Disposició final vuitena de la Llei 9/2015, de 25 de maig, de mesures urgents en matèria concursal, autoritzava el Govern a elaborar i aprovar, a proposta dels ministres de Justícia i d’Economia i Competitivitat, en un termini de dotze mesos comptador des de l’entrada en vigor de la Llei esmentada, un text refós d’aquesta llei. A partir d’aquesta habilitació s’ha procedit a redactar una proposta de Reial Decret Legislatiu pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Concursal.

Veure la notícia completa…