Tag

Proposta de Circular archivos - Compta-1 Banyoles

Compta1 Assessoria comptable

Novetats fiscals aplicables el 2022

By Servei fiscal

Amb uns senzills quadres explicatius, aquest article pretén oferir una visió global de totes las novetats fiscals per a aquest any. Les modificacions indicades en l’esquema tenen efectes durant tot el 2022, tret d’aquelles en què s’indica una data diferent. A més, com a informació addicional, s’esmenta la norma reguladora on es troba legislada i, entre parèntesis, la norma modificadora.

Els tipus de gravamen en societats, IVA i no residents; la reducció per plans de pensions i deduccions temporals en IRPF; els canvis en els models d’autoliquidacions i en informatives; el nou epígraf de l’IAE; les bonificacions en impostos locals i més mesures que es recullen en la LPGE i altres normes són les novetats que cal destacar en l’esquema que presentem tot seguit.

blank blank blank blank blank blank

actualitat circular

Circular: Principals novetats fiscals de la Llei 11/2020 de PGE per a l’any 2021

By Servei fiscal

Principals novetats en el IRPF amb efectes 1 de gener de 2021:

Modifica l’escala general de l’IRPF, afegint un nou tram a la part de la base liquidable que excedeixi de 300.000 € a què s’aplicarà un tipus de gravamen del 24,50%.

Modifica l’escala de retencions i ingressos a compte sobre els rendiments del treball derivats de relacions laborals o estatutàries i de pensions i havers passius, establint un nou tram a la part de la base que excedeixi de 300.000 € a què s’aplicarà un tipus de retenció del 47,00%.

Modifica l’escala que s’aplica a la part de la base liquidable de l’estalvi, que grava les rendes de capital, establint un nou tram a la part de la base que excedeixi de 200.000 € a què s’aplicarà un tipus del 26,00% ( 13% estatal i 13% autonòmic).

En les assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o de gran dependència, el conjunt de les reduccions practicades per totes les persones que satisfacin primes a favor d’un mateix contribuent, incloses les de el mateix contribuent, no podran excedir de 2.000 euros anuals (amb anterioritat el límit era de 8.000 euros anuals).

En les aportacions als sistemes de previsió social dels quals sigui partícip, mutualista o titular el cònjuge de contribuent, el límit màxim d’aquestes aportacions serà de 1.000 € anuals (amb anterioritat el límit era de 2.500 €).

Modifica el límit màxim general conjunt de reducció aplicable a la base imposable de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social, reduint-se de 8.000 € a 2.000 € anuals. Si bé aquest límit s’incrementarà en 8.000 euros, sempre que l’increment provingui de contribucions empresarials. Es manté el límit de 5.000 euros anuals per a les primes a assegurances col·lectives de dependència satisfetes per l’empresa. El límit financer anual màxim conjunt també es redueix en les mateixes quanties i casuística.

Pròrroga dels límits excloents per a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva en l’IRPF per a l’exercici 2021.También es prorroguen per a l’exercici 2021 els límits per a l’aplicació de el règim simplificat i el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca en l’IVA .

 

Principals novetats en l’Impost sobre Societats:

Pel que fa a les normes comunes aplicables a les deduccions per incentivar determinades activitats, el límit incrementat de la deducció a el 50% s’aplica també (a més de a les activitats R + D + i) a les deduccions de produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d’arts escèniques i musicals, quan aquestes deduccions superin el 10% de la quota íntegra reduïda en les deduccions per evitar la doble imposició internacional i les bonificacions. Aquesta modificació entra en vigor l’1 de gener de 2021.

Estableix la possibilitat que el contribuent que participi en el finançament de produccions espanyoles de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació, documental o producció i exhibició d’espectacles en viu d’arts escèniques i musicals realitzada per un altre contribuent, pugui aplicar-se la deducció prevista en l’art.36.1 i 3 de la LIS. Caldrà que el productor i el contribuent que participa subscriguin un contracte de finançament, entre d’altres requisits. Aquesta modificació entra en vigor l’1 de gener de 2021.

Modifica l’exempció sobre dividends i rendes derivades de la transmissió de valors representatius dels fons propis d’entitats residents i no residents, i la deducció per evitar la doble imposició econòmica internacional: dividends i participacions en beneficis, eliminant el requisit alternatiu que el valor d’adquisició de la participació és superior a 20 milions d’euros, entre d’altres novetats. L’aplicació de l’exempció o la deducció es limitarà a el supòsit que hi hagi un percentatge de participació, directa o indirecta, en el capital o en els fons propis, de al menys el 5%, establint un règim transitori de tributació de 5 anys (2021 -2025) per a les participacions adquirides en els períodes impositius iniciats amb anterioritat a l’1 de gener de 2021 amb un valor d’adquisició superior a 20 milions sense arribar al percentatge de l’5%, sempre que es compleixin la resta de requisits.

 

Principals novetats en l’Impost sobre el Patrimoni:

Amb efectes a partir de l’1 de gener de 2021, incrementa el tipus de gravamen aplicable a l’últim tram de la tarifa de l’escala estatal, que passa del 2,5% al 3,5%, i restableix la vigència indefinida de l’impost.

 

Principals novetats en l’IVA:

El tipus impositiu aplicable a les begudes refrescants, sucs i gasoses amb sucres o edulcorants afegits serà del 21%, ​​amb efectes des de l’1 de gener de 2021.

 

Altres mesures:

El tipus d’interès legal de diners queda establert en el 3,00% fins al 31 de desembre de l’any 2021.

El tipus d’interès de demora de la LGT i el tipus d’interès de demora de la Llei general de subvencions serà del 3,75% el 2021.

L’indicador públic de rendes d’efectes múltiples (IPREM) per a 2021 s’incrementa un 5% aproximadament, i queda establert en les següents quanties:

L’IPREM diari, 18,83 euros.

L’IPREM mensual, 564,90 euros.

L’IPREM anual, 6.778,80 euros.

En els supòsits en què la referència a l’SMI ha estat substituïda per la referència a l’IPREM en aplicació del que estableix el RD-llei 3/2004, la quantia anual de l’IPREM serà de 7.908,60 euros quan les corresponents normes es refereixin a el salari mínim interprofessional en còmput anual, llevat que expressament excloguessin les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 6.778,80 euros.

 

Davant de qualsevol dubte o per completar els continguts poden contactar amb el nostre despatx.

actualitat circular

Circular: Principals mesures tributàries del Reial Decret-llei 35/2020

By Servei fiscal

El Reial Decret-llei 35/2020 de mesures urgents de suport al sector turístic, la hostaleria i el comerç (BOE 23-12-2020) inclou mesures en l`àmbit tributari, entre les quals destaquem les següents:

Ajornament de deutes tributaris

En l’àmbit de les competències de l’Administració tributària de l’Estat, les persones o entitats amb volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 l’any 2020 podran sol·licitar l’ajornament de l’ingrés del deute tributari de totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions que el termini de presentació i ingrés finalitzi des del 01-04-2021 al 30-04-2021, ambdós inclosos, sempre que la sol·licitud sigui de quantia inferior a 30.000 euros. L’ajornament serà de 6 mesos, i no es meriten interessos de demora durant els primers 3 mesos.

 

Mòduls Renda – IVA

 • S’incrementa el percentatge de reducció a aplicar al rendiment net en estimació objectiva en la declaració de l’IRPF de l’exercici 2020. La reducció queda fixada, amb caràcter general, en el 20%. Per a les activitats que s’han vist més afectades per les mesures adoptades per combatre la pandèmia pel COVID-19, com són les vinculades al sector turístic, l’hostaleria i el comerç, inclòs el sector de transport urbà col·lectiu i de viatgers per carretera, la reducció s’estableix en el 35%. El nou import de la reducció es tindrà en compte per quantificar el rendiment net a efectes del quart pagament fraccionat corresponents a l’exercici 2020 i per calcular el primer pagament fraccionat corresponent a l’exercici 2021. El RD-llei 35/2020 estableix el llistat d’IAE a als quals s’aplica.
 • Aquests nous percentatges de reducció també s’aplicaran en el règim simplificat de l’IVA sobre l’import de les quotes meritades en 2020 per operacions corrents, i també es tindrà en compte per calcular l’ingrés a compte corresponent a la primera quota trimestral de l’exercici 2021. El RD-llei 35/2020 estableix el llistat d’IAE als quals s’aplica.
 • Elimina la vinculació obligatòria que durant 3 anys s’estableix legalment per a la renúncia al mètode d’estimació objectiva de l’IRPF, del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA corresponent als exercicis 2020 i 2021. La renúncia a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva per a l’exercici 2021, no impedirà tornar a determinar d’acord amb aquest mètode el rendiment de l’activitat econòmica en 2022. Igualment, per a aquells contribuents que van renunciar a aquest mètode en l’exercici 2020, es permet que puguin tornar a aplicar el mètode d’estimació objectiva en els exercicis 2021 o 2022.
 • El termini de renúncies i revocacions al mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i als règims especials simplificat i de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA, per a l’any 2021 serà des del dia 24-12-2020 fins el 31 de gener de 2021 .

 

IRPF. Rendiment de treball en espècie exempt

L’exempció prevista en l’IRPF per a les retribucions en espècie derivades de fórmules indirectes de prestació de servei de menjador d’empresa és aplicable quan el servei es presti en el mateix local de l’establiment d’hostaleria o fora d’aquest, prèvia recollida per l’empleat o mitjançant el seu lliurament en el seu centre de treball o al lloc triat per aquell per desenvolupar la feina en els dies en què aquest es realitzi a distància o mitjançant teletreball.

IRPF. Incentiu fiscal per fomentar la rebaixa de la renda arrendatícia

Els arrendadors que no siguin una empresa o entitat pública, o un gran “tenidor”, que haguessin subscrit un contracte d’arrendament per a ús diferent del d’habitatge, o d’indústria, amb un llogater que destini l’immoble al desenvolupament d’una activitat econòmica classificada en la divisió 6 (Comerç, restaurants i hostalatge, reparacions) o en els grups 755 (Agències de viatges), 969 (Altres serveis recreatius ncop), 972 (Salons de perruqueria i instituts de bellesa) i 973 (serveis fotogràfics, màquines automàtiques fotogràfiques i serveis de fotocòpies) de la secció primera de les tarifes de l’IAE, podran computar en 2021 per al càlcul del rendiment del capital immobiliari com a despesa deduïble la quantia de la rebaixa en la renda arrendatícia que voluntàriament hagin acordat a partir de 14 de març de 2020 corresponents a les mensualitats meritades en els mesos de gener, febrer i març de 2021.

 

IRPF. Reducció del termini perquè les quantitats degudes pels arrendataris tinguin la consideració de saldo de dubtós cobrament

El termini de sis mesos perquè el saldo de dubtós cobrament tingui la consideració de despesa deduïble per a la determinació del rendiment net del capital immobiliari sempre que aquesta circumstància quedi suficientment justificada, quedarà reduït a tres mesos en els exercicis 2020 i 2021. Per tant, quan entre el moment de la primera gestió de cobrament realitzada pel contribuent i el de la finalització del període impositiu hagin transcorregut més de 3 mesos, i no s’hagués produït una renovació de crèdit.

 

Pèrdues per deteriorament dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors en empreses de reduïda dimensió en els períodes impositius que s’iniciïn el 2020 i 2021 deduïbles.

Els contribuents de l’IS, de l’IRPF o de l’IRNR que obtinguin rendes mitjançant establiment permanent situat en territori espanyol que compleixin les condicions de l’article 101 de la LIS (entitats reduïda dimensió), en els períodes impositius que s’iniciïn l’any 2020 i en el any 2021 podran deduir, en aquests períodes, les pèrdues per deteriorament dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors quan en el moment de la meritació de l’impost el termini que hagi transcorregut des del venciment de l’obligació sigui de tres mesos (abans eren 6 mesos).

 

Per a qualsevol dubte o aclariment poden contactar amb el nostre despatx.

actualitat circular

Circular: Rebaixar la liquidació de la seva pròxima declaració de l’IRPF 2020

By Servei fiscal

Davant la proximitat de el tancament de l’exercici 2020, els adjuntem PROPOSTA DE CIRCULAR en la qual es recomanen algunes de les actuacions que poden rebaixar la liquidació de la seva pròxima declaració de l’IRPF 2020, per si consideren interessant enviar als seus clients. 

Davant la proximitat del tancament de l’exercici fiscal de 2020, ens permetem recordar-li algunes de les accions que poden realitzar per rebaixar la liquidació del IRPF: 

 • Les aportacions als plans de pensions, als plans de previsió social empresarial, als plans de previsió assegurats, a las mutualitats de previsió social i, a les primes satisfetes a assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o gran dependència redueixen directament la base imposable, amb el límit màxim conjunt deduïble de la menor de les següents quantitats: 000 € anuals o el 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques percebuts individualment en l’exercici, independentment de l’ edat. El projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat (PGE) del 2021 rebaixa el límit a 2.000 € anuals, que s’incrementarà en 8.000 €, sempre que provingui de contribucions empresarials.
 • Les aportacions realitzades als sistemes de previsió social del cònjuge, quan aquest cònjuge no obtingui rendiments nets del treball ni d’activitats econòmiques o els obtingui en quantia inferior a 8.000 euros anuals, redueixen la base imposable amb el límit màxim de 2.500 euros anuals. El projecte de llei de PGE del 2021 estableix el límit en 1.000 € anuals.
 • L’amortització anticipada de la hipoteca o préstec destinat a l’adquisició de l’habitatge habitual és deduïble amb limitacions si es té dret a la deducció per inversió en habitatge habitual.
 • Els contribuents majors de 65 anys podran excloure de gravamen els guanys patrimonials que es posin de manifest amb ocasió de la transmissió d’elements patrimonials (no necessàriament immobles), sempre que l’import (total o parcial) obtingut per la transmissió es destini en el termini de sis mesos a constituir una renda vitalícia assegurada al seu favor. La quantitat màxima total que es podrà destinar serà de 240.000 €. Els recordem que el còmput del termini previst de 6 mesos per a la reinversió es paralitza des del 14 de març del 2020 (entrada en vigor de l’estat d’alarma) fins el 30 de maig de 2020.
 • Si és propietari i té previst llogar un pis, recordi que si s’utilitza com a habitatge, i no com a oficina, tindrà dret a una reducció del rendiment net obtingut del 60%.
 • La llei també preveu deduccions per donatius i altres aportacions a les entitats sense fins lucratius, com ara ONG, fundacions, associacions declarades d’utilitat pública.
 • Amb la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació, els contribuents es poden deduir el 30% de les quantitats satisfetes per la subscripció d’accions o participacions en aquestes empreses quan es compleixin determinats requisits i condicions, i la base màxima de deducció és de 60.000 € anuals.
 • A l’efecte de la tributació dels guanys patrimonials, els avancem que el projecte de llei de PGE 2021 estableix un nou tipus aplicable, a partir d’1 de gener de 2021, per al cas de bases liquidables de l’estalvi superiors a 200.000 € i que serà del 26%. El tipus que s’aplicarà en aquest supòsit si la transmissió patrimonial (accions, immobles …) es realitza durant l’any 2020 és del 23%.

Per a qualsevol dubte o aclariment pot contactar amb el nostre despatx.